Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Vildtpleje og Vildtforvaltning

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Sommer
Niveau Professionsbachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Anders Jensen (3-707d794f78767d3d7a843d737a)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10083U

Engelsk titel

Wildlife Management

Kursusindhold

Kurset behandler en række emner i relation jagt- og vildtforvaltning:

1. Forvaltning nationalt/ internationalt:
Lov om jagt og vildtforvaltning, naturbeskyttelsesloven, planlov, skovlov, regler for tilskud til land- og skovbrug, natura 2000, konventioner.

2. Vildtvenlig skovdrift:
Terrænanalyse i skov, Hjortevildtets forvaltning på bedriftsniveau, skoven som levested for vildt med, fokus på hjortevildt.

3. Vildtvenlig markdrift: 
Terrænanalyse i det åbne land, Marken som levested, vildtvenlig markdrift, vildtplejetiltag i dyrkningsfladen, beplantning og hegn i det åbne land, søer og vådområder for vildtet. Fokus på agerhøne, fasan og hare.

4. Forvaltning af fiskeinteresser på bedriftsniveau:
Laksefisk som indikator for vandmiljø, forvaltning af laksefisk, lystfiskeri som driftsgren, perspektiver til fremtidig udnyttelse af fiskeinteresser.

6. Planer:
Terrænplejeplaner herunder biotopplaner, afkodning af ejerens ønsker til vildtforvaltning, udførsel af planer i praksis.

7. Natursyn, etik og moral: 
Anvendelse af natursyn i forståelse af konflikter på naturforvaltningsområdet. Diskussion af etik og moral i forhold til jagt.

Målbeskrivelse

Målene med kurset er at den færdiguddannede kursist er i stand til at varetage drifts- og konsulentopgaver inden for vildtforvaltning på bedriftsniveau samt kunne udarbejde salgbare terrænplejeplaner.

Viden:
- Grundlæggende kendskab til de almindelige vildtarters biologi og krav til levested.
- Grundlæggende kendskab til relevant lovgivning.
- Grundlæggende viden om udfordringerne i vildtforvaltning nationalt og internationalt.
- Grundlæggende kendskab til vildtplejetiltag på bedriftsniveau.
- Kendskab til laksefisks biologi og krav til levested.
- Forståelse på international vildtforvaltnings indflydelse på national lovgivning.

Færdigheder:
- Kunne udfører simple analyserer et terræns vildtmæssige potentiale.
- Kunne udarbejde en målsætning for en ejendom og på baggrund af denne udarbejde en terrænplejeplan. –Kunne redegørre for lovgivning, udpegninger, tilskudsmuligheder i forhold til konkrete plejetiltag.

Kompetencer:
- Kunne sætte jagtens værdi i forhold til bedriftsøkonomien og den øvrige samfundsøkonomi.
- Diskuterer etik og moral i forhold til jagt.
- Kunne forholde sig til forskellige natursyn og anvende dem i analyse af konflikter inden for forvaltning af jagt og fiskeri.
- Forståelse for lodsejernes praktiske virkelighed.
- Kunne forholde sig til sine egne kompetencer i forhold til udarbejdelsen af et salgbart produkt. 
- Vide hvor og hvordan man supplerer sin viden omkring konkrete vildtplejetiltag for en given art.

Anbefalede faglige forudsætninger

Det forudsættes en teoretisk viden svarende til jagttegnets skriftlige del: Lærebogen 'vildt og jagt i Danmark'.

Bemærkninger

Kurset foregår både på Skovskolen i Nødebo og på Eldrupgård, Djursland.

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på professionsbacheloruddannelserne kontakt pcj@ign.ku.dk


Som meritstuderende - klik her!


Som enkeltfags-studerende (efter- og   videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

Skemagruppe

Sommerkursus i uge 32-34 + efterfølgende projektperiode i uge 35.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår som sommerkursus (internat) i uge 32-34 med udgangspunkt på Skovskolen Eldrupgård på Djursland. Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser i felten og ekskursioner hos lodsejere. Der tilbydes kost og logi på Eldrupgård eller i omegnen. Prisen for kost og logi er cirka 1.100,- kr. pr uge. Det forventes at den studerende har læst en del af pensum inden kursets start. Omfang og nærmere beskrivelse formidles direkte til kursusdeltagerne efter tilmelding. Efter kursets undervisningsdel udarbejdes en terrænplejeplan som et gruppeprojekt. Efterfølgende udarbejdes et individuelt efterskrift med refleksioner omkring planens kvalitet og salgbarhed. Projektet afleveres via ABSALON i uge 35

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 38
Praktiske øvelser 30
Kollokvier 6
Ekskursioner 12
Projektarbejde 54
Forberedelse 64
Total 204

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Individuelt efterskrift på baggrund af gruppeprojektet afleveres på Absalon i uge 35

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende