Rådgivning og kommunikation

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at den studerende får en forståelse for de mange kommunikationsmæssige mekanismer, der er i spil, når man samarbejder på tværs af mange forskellige faggrupper og interesser.

I kurset sættes fokus på rollen som rådgiver og hvilke typiske kommunikationsmæssige udfordringer dette kan give. Der gives en kort introduktion til forskellige kommunikationsværktøjer, der kan bruges, når rådgiveren skal sikre, at det faglige budskab formidles til de rette involverede parter og at der kan findes en løsning, som parterne kan blive enige om.

Kommunikationsværktøjerne belyses bl.a. gennem eksempler på forskellige typer af kommunikation, præsentation og formidling, basal konflikthåndtering samt interessent- og borgerinddragelse.

Engelsk titel

Advisory Service and Communication

Uddannelse

Skov- og Landskabsingeniør
Have- og Parkingeniør

Målbeskrivelse

Viden:

 • Kendskab til forskellige kommunikationsværktøjer
 • Kendskab til forskellige kommunikationsmæssige udfordringer, som  rådgiveren typisk vil møde i arbejdsrelationer
 • Forståelse for præsentation og formidling
 • Forståelse for basal konflikthåndtering
 • Forståelse for interessent- og borgerinddragelse

Færdigheder:

 • Kunne anvende forskellige kommunikationsværktøjer
 • Kunne anvende den mest hensigtsmæssige kommunikation i et projekt
 • Kunne formidle og præsentere sit faglige budskab
 • Kunne håndtere konfliktfyldte situationer relateret til forholdet mellem de forskellige samarbejdsparter, f.eks. borgere, brugergrupper, kunder eller andre, der kan have interesse i det pågældende projekt.
 • Kunne håndtere interessent- og borgerinddragelse i projekter

Kompetence:

 • Kunne analysere kommunikationen i et projekt gennem brugen af forskellige kommunikationsværktøjer
 • Kunne deltage i udviklingen af en kommunikationsstrategi for et projekt
 • Kunne indgå i teams og formidle og præsentere faglige budskaber i relation til de øvrige interessenter
 • Kunne reflektere over egen rolle i konflikter og afhjælpe disse
 • Kunne reflektere over forskellige interessenters natursyn og dettes betydning for kommunikationen samt kunne planlægge og udvikle interessentinddragelsen undervejs i projektforløbet

Forelæsningerne vil tilføre et overblik over fagets tilhørende teori belyst med eksempler og cases. Derudover arbejdes med forskellige øvelser mm.

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Portfolio
Skriftlig aflevering
Under kurset udarbejdes en logbog, som indgår i bedømmelsesgrundlaget. Herudover stilles en skriftlig opgave, som skal tage udgangspunkt i en konkret case valgt af den studerende.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 30
 • Forberedelse
 • 94
 • Total
 • 204