Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Natur- og landskabspleje

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3 og Blok 4
Niveau Professionsbachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Anna Gudrun Worm (4-646a7a72436c6a71316e7831676e)
  • Anders Jensen (3-63706c426b6970306d7730666d)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10047U

Engelsk titel

Nature and Landscape Management

Kursusindhold

* Introduktion til naturpleje

* Plejemetoder

* Pleje af lysåbne naturtyper

* Udarbejdelses af landskabsanalyser

* Vandløbspleje

* Bekæmpelse af invasive arter

* Natur fremmende tiltag i det åbne land

Fremme af biologisk mangfoldighed i skoven

Målbeskrivelse

Den studerende skal med udgangspunkt i terrestriske naturarealer, søer og vandløb kunne:
• beskrive og vurdere tilstanden
• redegøre for natur- og rekreativt potentiale
• opstille forskellige relevante målsætninger under hensyntagen til økonomiske, økologiske, juridiske og sociologiske interesser
• anvise forskellige plejetiltag, der fører til målopfyldelse
• vurdere konsekvenserne af målopfyldelse og metodevalg

Formålene indebærer, at den studerende på et givet dansk naturareal kan:

Viden:

Den studerende skal have viden om:

-Drifts og plejemetoder

-Pleje af både lysåben og skovnatur

-Vandløbspleje

-Bekæmpelse af invasivearter

-Arealets egnethed som habitat for dyre og plantearter

-Arealets egnethed med henblik på forskellige rekreative anvendelsesmuligheder

Færdigheder:

Den studerende skal have færdighed til at vurdere: 

- den nuværende tilstand med vægt på biologiske, fysiske, rekreative og samfundsmæssige værdier

-forskellige praktiske begrænsninger i forbindelse med driftsanvisninger med henblik på beliggenhed, fugtighed, terrænformer

- de enkelte plejemetoders egnethed herunder redegøre for metodevalg og konsekvenser samt opstille og argumentere for alternative metoder

- betydningen af pleje tidspunktet, samt hvordan resultatet påvirkes af tidspunktet for udførelsen

-forskellige plejemetoders fordele og ulemper

- mulighederne for rekreative anlæg på baggrund af befolkningens ønsker til naturen

Kompetencer:
Den studerende skal have kompetencer til:

- På bagrund af vurdering af et areals naturkvalitet og rekreative pontentiale, at kunne prioritere i forhold til forskellige interesser

- ræsonnere sig frem til den samfundsmæssige mest optimale plejemålsætning, og på baggrund af denne foreslå plejemetoder samt styrker og svagheder ved disse

- udarbejde pleje- eller restaureringsanvisninger, underinddragelse af specialkompetencer

- definere status og opstille målsætninger på baggrund af vegetations- og faunasammensætningen under hensyntagen til de overordnede politiske og økonomiske rammer

- at anvende GIS i et samspil med relevant data, som arbejdsredskab og kommunikations middel. 

Anbefalede faglige forudsætninger

Økologisk forståelse, jura samt driftsøkonomi

Bemærkninger

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på professionsbacheloruddannelse kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Anna Worm og Anders Jensen

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

C og C
Der vil være et til to internatforløb af op til en uges varighed hver.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisnings, forelæsning, gruppearbejde, øvelser, feltarbejde og ekskursioner.

Sideløbende med undervisningen udarbejdes en plejeplan for et givent område, denne skal godkendes for at den studerende kan indstilles til eksamen.

Der vil være tværgående aktiviteter med faget Skovdyrkning.

I kurset indgår to studieture af fire-fem dages varighed.

Kapacitet

Ingen begrænsninger

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Praktiske øvelser 96
Ekskursioner 86
Forberedelse 173
Eksamen 23
Total 408

Eksamen (Eksamen)

Prøveform

Praktisk mundtlig prøve, 30 min
Eksamen foregår i felten med udgangspunkt i et konkret areal, hvor den studerende skal beskrive tilstanden samt plejetiltag og det forventede resultat heraf. Der gives en times forberedelsestid op arealet inden eksaminationen. Der må påregnes tid til egen transport til eksamensarealet.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende