Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Økologi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3 og Blok 4
Niveau Professionsbachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jane Kongstad Nielsen (4-7a7b7f805079777e3e7b853e747b)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10038U

Engelsk titel

Ecology

Kursusindhold

Kurset giver en grundlæggende kendskab til:

 • Økosystemer (begreber og processer)
 • Vegetationsøkologi
 • Skovøkologi
 • Ferskvandsøkologi
 • Organismer: urter og vedplanter, svampe, insekter
 • Planteanatomi og plantefysiologi
 • Jordbundstyper
 • Menneskets direkte og indirekte virkninger på naturen (luftforurening med kvælstof, forurening af ferske områder med kvælstof og fosfor)
 • Klimaforandringer

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at den studerende med udgangspunkt i skove, søer, vandløb og terrestriske naturtyper i det åbne land kan analysere et økosystem med henblik på en bæredygtig forvaltning.


Formålet indebærer, at den studerende på et givet naturareal har/kan

Viden

 • Viden om succession og konkurrence

 • Forståelse for næringsstofkredsløbene i naturlige økosystemer

 • Forståelse for naturlige dynamikker og biodiversitet

 • Viden om sammenspil mellem abiotiske og biotiske faktorer i økosystemer

 • Viden om økologiske dynamikker og samspil i skov, åbent land og ferskvand

 • Viden om de planter, insekter og svampe der er karakteristiske for naturtyperne

 • Viden om jordbundens udvikling i forskellige naturtyper

 • Viden om klimaforandringernes betydning for naturtypernes udvikling

 

Færdigheder

 • Analysere et økosystem med henblik på vegetationsudviklingen

 • Forklare næringsstofkredsløbene i en given naturtype

 • Forklare de økologiske forhold der betinger planternes udbredelse og tilpasninger til voksested

 • Artsbestemme urter, buske og vedplanter med henblik på at beskrive og identificere naturtyper, herunder plantesamfund og coenokliner

 • Udtage og analysere nødvendige kvalitative jordprøver for at beskrive naturtypen

 • Identificere de klimatiske og biotiske faktorer, der påvirker en given lokalitets flora og fauna, relatere disse faktorer til aspekter omkring biodiversitet

 • Beskrive insekt- og svampearter der er karakteristiske for en given naturtype og beskrive deres biologi og betydning for økosystemet

 • Kunne analysere både fysiske og biologiske forhold i søer og vandløb og vurdere antopogene påvirkninger

 • Identificere klimaforandringernes konsekvenser for en given naturtypes udvikling

 • Anvende korrekte fagtermer


Kompetencer:

Kompetencer

 • Bruge forståelsen for økosystemernes kompleksitet i forbindelse med beslutninger omkring arealanvendelse i det åbne land og i skoven

 • Kunne deltage med faglige input til klima- og naturdebatter

 • Anvende tilegnet viden til at forstå nye sammenhænge

Bemærkninger

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg.

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på en professionsbacheloruddannelse kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Jane Kongstad Nielsen
Kirsten Carlsen

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning/​forelæsning. Gruppearbejde. Øvelser og feltarbejde. Ekskursioner. Projektarbejde. Selvstudie.

Kapacitet

65

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 64
Praktiske øvelser 50
Ekskursioner 60
Projektarbejde 20
Forberedelse 214
Total 408

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
To uger inden eksamen udleveres et projektområde. I grupper analyseres området med henblik at:
• kunne beskrive vegetationsudviklingen
• kunne beskrive jordbundsforholdene og sætte dem ind i en økologisk sammenhæng
• kunne forklare de processer, der påvirker vegetationsudvikling med henblik på at i forhold til at fastholde bestemte vegetationstyper og plantesamfund (plagioklimaks)
• identificere de edafiske, klimatiske og biotiske faktorer, der påvirker en given lokalitets flora og fauna, relatere disse faktorer til hinanden og vise sammenhængende lokalitetsforståelse
• kunne beskrive og vurdere økologiske konsekvenser af konkrete indgreb og tiltag

De forskellige analyser præsenteres på en planche, som danner baggrund for en individuel mundtligt præsentation og eksamination.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende