Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Planlægning i det åbne land

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lone Søderkvist Kristensen (4-7477737a48716f7636737d366c73)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LNAK10066U

Engelsk titel

Countryside Planning

Kursusindhold

 

Kurset omhandler den offentlige planlægning og forvaltning af det åbne land, men beskæftiger sig også med private lodsejeres landskabsforvaltning samt samspillet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning. Offentlig planlægning og forvaltning i det åbne land foregår på både nationalt, regionalt og kommunalt niveau og der arbejdes med alle 3 niveauer på kurset, dog med hovedvægten på den kommunale planlægning og forvaltning. Kurset er semi-obligatorisk for de studerende på Naturforvaltningsudannelsen, men henvender sig også til biologi-, geografi-, agronom- og skovbrugsstuderende samt landskabsarkitekter og byplanstuderende, der ønsker beskæftigelse indenfor den offentlige forvaltning af det åbne land.

Der undervises i følgende emner:

Indhold og effekter af offentlige planer og politikker vedrørende det åbne land inklusiv:
- landbrugs- og landdistriktspolitik,
- politikker og planer for skovrejsning, bebyggelse af det åbne land, råstofindvinding, vindmøller og andre anlæg samt
- politikker og planer for beskyttelse og forbedring af natur, landskab og kulturarv.

Tilgange, metoder og teknikker til opstilling af mål og strategier samt metoder til vurdering af planer og politikker.

Teorier om tilblivelse og implementering af planer og politikker.

Modeller og koncepter til forståelse af forholdet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning.

 

Målbeskrivelse

Efter endt kursus skal de studerende kunne:

Viden:
- Beskrive indhold, funktion og effekter af den offentlige planlægning og forvaltning i det åbne land
- Beskrive og diskutere teori om den offentlige planlægnings udformning og iværksættelse,
- Beskrive og diskutere modeller og koncepter til forståelse af forholdet mellem den offentlige og den private landskabsforvaltning
- Referere til forskellige former for og tilgange til planlægning og deres fordele og ulemper

Færdigheder:
- Have forståelse for hvordan man opstiller og udformer mål, strategier og planer for specifikke landskabers funktioner og udvikling, samt træffer valg vedrørende instrumenter til virkeliggørelse af planerne
- Formidle komplekse landskabsrelaterede problemstillinger og principper for helhedsorienterede løsninger

Kompetencer:
- Forholde sig kritisk og refleksivt til den eksisterende offentlige planlægning og forvaltning i det åbne land
- Arbejde selvstændigt såvel som i grupper med personer fra forskellige fagdiscipliner og -traditioner
- Skrive om landskabsrelaterende problemer og løsninger på en struktureret og videnskabelig måde

Anbefalede faglige forudsætninger

Basis kendskab til den lovgivning der vedrørende brugen og forvaltningen af det åbne land svarende kursus 'Miljø- og planlovgivning'.

Basis kendskab til landskabsanalyse svarende kursus: 'Landskabsanalyse' eller Rural landscapes: methods and approaches in policy making

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

MSc Programme in Nature Management
MSc Programme in Forest and Nature Management
MSc Programme in Landscape Architecture

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår som forelæsninger inklusiv gæsteforelæsninger, diskussioner, ekskursioner samt teoretiske og praktiske øvelser i grupper. Undervisningen er struktureret omkring en række temaer og der vil til hvert tema være knyttet både teori, metode samt praksis (eksempler på politikker og planer). Forelæsningerne bliver efterfulgt af mindre seminarer, hvor de studerende har forberedt oplæg i grupper, eller af gruppediskussioner. Derudover vil der til hovedparten af forelæsningerne være nyttet øvelser af kortere elle længere varighed

Kapacitet

40 studerende (1 hold af 40).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Elektronisk/trykt kompemdium

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 36
Teoretiske øvelser 36
Ekskursioner 10
Kollokvier 8
Forberedelse 100
Eksamen 16
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Der afleveres ved kursets afslutning 3-5 opgaver (af ca. 2-4 siders længde hver). Opgaverne udarbejdes individuelt, men dele af opgaverne kan være baseret på øvelser, der er lavet i grupper i undervisningsforløbet.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Bedømmelse baseret på fornyet aflevering af opgaver efterfulgt af 30 minutters mundlig eksamen. Opgaverne afleveres inden reeksamensugen efter aftale med kursusansvarlig.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende