Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Naturressourcer - forvaltning og økonomi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Henrik Vejre (2-6c7a446d6b72326f7932686f)
  • Jens Emborg (3-706b6b466f6c787534717b346a71)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: LNAB10088U

Engelsk titel

Natural Resources - Management and Economy

Kursusindhold

Kurset omhandler forvaltning af naturressourcer i form af skove, naturområder, vand og landskaber.
Med forvaltning forstås her menneskets beslutninger om benyttelse og beskyttelse af naturressourcer. Kurset gennemgår almindelige reguleringsformer der sigter mod at bevare og udvikle naturressourcer.
Kurset bygges op om et antal cases der præsenterer typiske forvaltningssituationer i Danmark/EU og i udviklingslande.
Vigtige, aktuelle problemstillinger inden for naturressourseforvaltning præsenteres og det diskuteres hvilke forvaltningsmodeller der er til rådighed. Herunder diskuteres det hvordan målsætninger formuleres og opfyldes, hvilke aktører der er involveret i forvaltningen, og hvilke analysemetoder der kan afdække problemstillinger og evaluere indsatser.

Målbeskrivelse

Kursets formål er at give deltagerne en grundlæggende viden om menneskets omgang med naturressourcer. Specifikt at deltagerne opnår viden om aktørgrupper, økonomi, reguleringsinstrumenter og de myndigheder der er involveret i forvaltningen.


Når kurset er færdigt forventes den studerende at:

Viden:
Have overblik over, at forvaltningen af naturressourcer sker på en række skalatrin fra det lokale til det globale.
Kende til de mest almindelige instrumenter der regulerer menneskets omgang med naturen, herunder lovgivning, økonomisk regulering og værdisætning og planlægning.
Kende almindelige værdisætningsmetoder for naturressourcer
Kende de overordnede politiske og økonomiske rammer i forhold til naturressourceforvaltning
Kende hovedtyperne af forvaltningsgenstandene i Danmark og i udlandet; naturområder, skove, landskaber, vandområder
Kende de almindelige produktionssektorer der varetager naturressourcer i Danmark; land- og skovbrug.


Færdigheder:
Analysere typiske naturområder i forhold til de aktører der påvirker dem og de regler der skal regulere forholdet mellem aktører og natur.
Diskutere de konflikter der kan opstå mellem forskellige grupper af aktører i forhold til forvaltning af naturområder
Kunne opstille og formulere simple målsætninger for tilstanden af naturområder.
Foreslå modeller for samarbejde mellem borgere, NGOer og myndigheder på naturressourceområdet.
Reflektere kritisk over aktuelle naturressourceforvaltningsmæssige emner.
Udføre simple forvaltningsplaner i form af målsætninger, indsats og evaluering.

Kompetencer:
Kunne samarbejde om opstilling af forvaltningsplaner.
Være i besiddelse af tilstrækkelige kvalifikationer så den studerende kan arbejde videre med mere avancerede forvaltningsaspekter senere på uddannelsen
Kunne redegøre grundlæggende for naturressourcebegrebet, for forvaltningsprincipper og aktører.
Kunne syntetisere viden fra forskellige faggrene.

 

Bemærkninger

Kurset er obligatorisk for naturresoursestuderende på fagpakkerne naturforvaltning og økonomi

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Peder Andersen
Svend Rasmussen
Thorsten Treue
Lone S Kristensen
Niels Strange

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

De udvalgte cases skal gennem selvstændigt arbejde give deltagerne en praksisnær oplevelse af den forvaltning der i dag udgør grundlaget for benyttelse, beskyttelse og udvikling af naturressourcer. Kurset er båret af eksursioner og støttet af forelæsninger der præsenterer udvalgte teorier, paradigmer og modeller for forvaltning af naturresurser.

Kapacitet

Ingen begrænsninger

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 32
Ekskursioner 24
Teoretiske øvelser 32
Forberedelse 86
Praktiske øvelser 32
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Der afleveres 4 ud af 5 opgaver, heraf tæller de tre bedste i bedømmelsen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Skriftlig hjemmeopgave, fem dage.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende