Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Beplantningsdesign

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Marie Schnell (5-7e72847479517a787f3f7c863f757c)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LNAB10060U

Engelsk titel

Planting Design

Kursusindhold

På dette kursus fokuseres på design med planter. Kurset undersøger og udforsker problemstillinger om beplantninger, deres voksested og udvikling  som en landskabsarkitektonisk komponent. Studerende med kompetencer svarende til landskabsarkitekter på 1. år har lært om planternes botaniske egenskaber, om jorden planterne vokser i og om design af uderum. I dette kursus skal det kombineres således at planteanvendelsen målrettet bidrager til at skabe stedet. På Beplantningsdesign trænes det bevidste plantevalg med henblik på at opnå særlige arkitektonisk udtryk og rumdannelser. De studerende skal lære at forholde sig til, hvilke planter, der kan gro hvor, så frodighed opstår frem for misvækst.

Målgruppen er landskabsarkitektstuderende og andre studerende med interesse for planteanvendelse.

Målbeskrivelse

Beplantningsdesign samler den erhvervede viden om planter og jordbund, design og koncepter, tegning og planlægning og bringer dem til anvendelse. Kursets primære formål er at give de studerende forudsætninger for at sammensætte æstetisk, økologisk og driftsmæssigt velfungerende beplantninger med træer, buske og urter.

Viden:

 • Redegøre for æstetik og vækstvilkår for anvendte planter.
 • Identificere og redegøre for anvendelsesmuligheder for 100 angivne prydplanter.
 • Viden om sammenhænge mellem vækstforhold og plantevækst.
 • Viden om etableringens og driftens indvirkning på det samlede udtryk.
   

Færdigheder:

 • Analyse af mulige plantesammensætninger ud fra et steds karakteristika med hensyn til jordbund, lys samt æstetiske og rumlige forhold, og på baggrund af dette designe og argumentere for et plantevalg.
 • Udarbejdelse af forskellige typer af beplantningsplaner og plantelister med oplysninger om vækstbetingelser, karakteristika, kvalitet og tæthed.
 • Udarbejdelse af driftsplaner til understøttelse af det foreslåede design.

 

Kompetencer:

 • Anvendelse, refleksion og diskussion af dansk og fremmedsproget faglitteratur inklusiv videnskabelige artikler.
 • Udvikling og evaluering af beplantningsplaner for have og landskab.
 • Korrekt anvendelse af latinske navne og botaniske termer.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Kompentencer svarende til NIGB15018U Plan & Design 1+2 og NIGB13001U Naturgrundlaget 1+2 eller tilsvarende.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset er bygget op omkring en række økologiske, æstetiske og planlægningsmæssige temaer: f.eks. vækstbetingelser, rumlighed, beplantningsudtryk og planlægning af etablering og drift.

Vi tager udgangspunkt i et konkret område med et bredt spektrum af vækstbetingelser og rumlige forhold. Her skal udarbejdes et samlet projekt hvor de trænede færdigheder anvendes. Dette afleveres som et individuelt kursusmateriale til eksamen.

Forelæsninger kombineres med gruppeøvelser, ophængninger og diskussioner for at træne basale færdigheder. Der arbejdes med væggen som skitsebog, modelbygning og hånd- og computertegning. Vi anvender programmerne AutoCAD, Photoshop, Excel og InDesign. Der vil desuden være enkelte ekskursioner.
I starten af kurset udleveres en planteliste med 100 udvalgte planter med oplysninger om vækstkrav, udbredelse, blomstring mm. De studerende lærer sig disse planter gennem forskellige øvelser og får dermed en startpalet at arbejde ud fra.

De studerende vil blive introduceret til varierende litteratur om emnet, som forventes læst. Det vil ikke blive gennemgået, men det vil ligge i forlængelse af forelæsninger og øvelser og dermed give baggrundsforståelse og perspektivering af specifikke delemner.
Der vil således være forberedelse i form af læsning, plantetræning, øvelser og modelbygning.

Kapacitet

50 studerende (1 hold 50 studerende).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

 • Planter i Miljøet – Lærebog i Planteanvendelse, Forlaget Grønt Miljø, Ib Asger Olsen, 1999
 • Træer og buske i by og land - økologi, fysiologi, morfologi, klima og dyrkning, Forlaget Grønt Miljø, Poul Erik Brander, Ib Asger Olsen og Jens Thejsen, 2010

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Ekskursioner 15
Praktiske øvelser 115
Forelæsninger 15
Vejledning 10
Forberedelse 51
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Den skriftlige aflevering udarbejdes løbende igennem kurset og består af de opgaver der stilles under kurset. Den samlede opgave afleveres inden eksamensugen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Genindlevering af skriftlig aflevering.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende