Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Natur- og parkforvaltning

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Henrik Vejre (2-6a78426b6970306d7730666d)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LNAB10051U

Engelsk titel

Nature and Park Management

Kursusindhold

Kursets formål er at give deltagerne et overblik over den danske natur- og parkforvaltning. Med forvaltning forstås tilvejebringelse af beslutningsgrundlag (konkret viden/data), tolkning og præsentation af data, afvejning i forhold til interesser og økonomi, planlægning, kontrol af legalitet, konsekvensanalyse, afsøgning af alternativer, opstillen af scenarier, formulering af opfølgningsforanstaltninger.

På kurset behandles et tværsnit af danske arealtyper, der repræsenterer natur- og parktyper:

Den vilde natur, skove, vandløb, søer, vådområder, halvkulturer som enge, overdrev, heder mv, agerlandet, landskabsparken, byparker og haver. Ophængt i disse typer gennemgås temaer som naturpleje, naturgenopretning, rekreation, habitatbeskyttelse, skovrejsning, den offentlige naturforvaltning, redskaber og aktører i naturforvaltningen, den historiske udvikling af samt fremtidsperspektiver for den generelle naturforvaltning.

Målbeskrivelse

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

Deltagerne skal kende oprindelsen til, udviklingen af og naturkvaliteten i de vigtigste naturtyper og kategorier af rekreative områder i Danmark. Deltagerne skal have indsigt i de forvaltningsmæssige rammer for forvaltning af naturområder og parker, dvs retlige, planlægningsmæssige og incitamentmæssige redskaber. Deltagerne skal være i stand til at formulere fremtidsvisioner for naturområder og parker.

Færdigheder:

Deltagerne skal kunne foretage enkle prioriteringer i landskab, park og naturområde der afvejer interesser mellem samfundets hovedkrav: produktion, naturbeskyttelse, bosætning, rekreation og økologiske serviceydelser.

Kompetencer:

Deltagerne skal kunne arbejde selvstændigt og arbejde effektivt sammen i en gruppe fælles projekter, samt præsentere planudkast i plenum.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

 

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset er baseret på forelæsninger, øvelser og ekskursioner. De udvalgte cases skal gennem selvstændigt arbejde give deltagerne en praksisnær oplevelse af aktuelle naturforvaltningsproblemstillinger. Forelæsninger støtter indlæringen af det teoretiske stof, men skal også skabe overblik og virke syntetiserende.

Kapacitet

ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Teoretiske øvelser 30
Eksamen 8
Forberedelse 114
Ekskursioner 24
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 24 timer
Eksamen foregår over 24 timer. Opgaven offentliggøres kl 10.00 og afleveringen sker ved opload senest 24 timer efter.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Reeksamen identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende