Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Natur- og landskabspolitik

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Tove Enggrob Boon (2-7a684679696f6b74696b34717b346a71)
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: LNAB10015U

Engelsk titel

Nature and Landscape Politics

Kursusindhold

Faget Natur- og landskabspolitik giver et mentalt landkort til at forstå og analysere dynamikken i hvordan politik bliver til og implementeres.  Den studerende får en forståelse af interessenters rolle i naturforvaltningen, og hvordan gældende normer, institutioner og strukturer både muliggør og begrænser den politik der føres. Derudfra bliver den studerende som kommende professionel bedre i stand til selv aktivt at navgivere i og sætte sin faglighed i spil i natur- og landskabsforvaltning.

Kurset bygges gradvist op.
Først gives en introduktion til policy formulering, modellering samt analyse af policy processer. Der gives et resume af natur- og miljøpolitik i Danmark og EU med hovedvægten på centrale og aktuelle problemstillinger i natur- og landskabspolitik. Der præsenteres en overordnet model til politik-analyse, der er faseopdelt i politik formulering, design, implementering, overvågning og evaluering. Herunder diskuteres: Hvordan initieres politik, hvilke institutioner påvirker den politiske dagsorden, hvilke policy værktøjer er til stede, hvordan måles effekten af en politik og hvordan bruges denne viden til at evaluere politikforslag.

Forskellige opfattelser/modeller til forståelse af det politiske systems organisering gennemgås. Politik som en demokratisk hhv. styrings-effektiv proces gives opmærksomhed. Undervejs i kurset diskuteres det hvilken betydning den stigende internationalisering og mediernes øgede rolle i politik får for politikudformning og -implementering.

Interessemodsætninger og -grupperinger er ofte afgørende determinanter i forbindelse med formulering og implementering af politikker. Derfor gives der i kurset en introduktion til interessentanalyse, beslutningsteorier og magtanalyse.

Derefter gives der en indføring i politikdesign, implementering, samt monitering og evaluering af effekter af politik. Der gennemgås forskellige former for styringsmidler og deres sammenhæng med den overordnede styringsform (government, new public management, governance, (de-)centraliseret styring). Styringsmidler omfatter fx lovgivning, økonomiske virkemidler, og kapacitetsopbygning. Evaluering af virkemidler analyseres i fht. kriterier som effektivitet, målgruppens motivationsstruktur, enforceability, fairness. Borgerinddragelse gennemgås særskilt både som virkemiddel til policy implementering og som redskab til styrkelse af demokratiske beslutningsprocesser.

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at give studerende værktøjer (teorier og metoder) til at forstå og analysere natur- og miljøpolitik. Der gives en introduktion til det politologiske fagområde og dets anvendelse på natur- og miljø-relaterede emner.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden
-Beskrive principper for policy-formulering, -implementering, og -evaluering

-Beskrive teorier og metoder til analyse af policy processer

-Redegøre for naturressourceanvendelse og –beskyttelse i jord- og skovbrug, fødevareproduktionssystemet og interaktioner med lovgivning og det omgivende samfund.

-Beskrive de politiske rammer for skovenes og landskabets anvendelse

- Identificere de aktører der opererer i spændingsfeltet mellem beskyttelse og benyttelse af naturen.


Færdigheder
-Udvælge og anvende  teorier og metoder til policy analyse af en given problemstilling (fx interessentanalyse, magt analyse, implementeringsteori )

- Udvælge og anvende relevante data til at belyse en given problemstilling i natur- og landskabspolitik


Kompetencer
- Identificere og diskutere holdningsdannelse og problemstillinger i natur- og landskabspolitiske beslutningsprocesser, hvad enten det drejer sig om forvaltning af naturressourcer, jordbrugsproduktion eller miljøspørgsmål, på lokalt, nationalt og globalt plan.

-Overføre og anvende policy- og forvaltningsmæssige teorier og principper til analyse og kvalificering af natur- og landskabspolitiske problemstillinger

Anbefalede faglige forudsætninger

Der er ingen forudsætninger.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, teoretiske øvelser, diskussion og ekskursion. De studerende laver i grupper af 3-4 studerende en projektopgave, med det formål at belyse en aktuel, politisk problemstilling ved hjælp af den tilegnede teori.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kompendium og lærebøger om politikdannelse og -implementering.
Oplyses forud for kursusstart

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 27
Ekskursioner 8
Forberedelse 56
Projektarbejde 83
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30
30 minutters mundtlig eksamen pr. studerende. Projektrapport vil blive inddraget i den mundtlige eksamen, hvor der eksamineres i pensum

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Mundtlig eksamination

Hvis den studerende ikke har afleveret projektrapporten, skal den afleveres senest to uger inden reeksamen. Rapporten skal godkendes inden reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende