Naturgrundlaget 2 - vegetation og økologi

Kursusindhold

Kurset kombinerer viden om økologiske processer, jord og vegetation med forståelse af de vigtigste danske økosystemer. De studerende bliver fortrolige med økologiske samt plante- og jordvidenskabelige problemstillinger, almindelige plantearter, arbejdsmetoder og terminologi. I blok 3 gennemgås teorier om økologiske systemer og plante-jord-interaktioner samt planternes vækstvilkår. Desuden introduceres de studerende til menneskelige påvirkninger af naturgrundlaget i form af byernes vand- og næringsstofkredsløb samt forureningsproblematik. I blok 3 indledes botanikdelen med praktiske øvelser i plantebestemmelse af træer og buske i vintertilstand samt introduktion af vigtige kulturplanter.
I blok 4 gives en oversigtsmæssig gennemgang af den danske vegetationshistorie siden sidste istid for at give et indtryk af den udvikling, der er baggrund for og er med til at forklare den aktuelle vegetation. Der fokuseres på danske vegetationstyper i det åbne land og deres økologiske forudsætninger. Beskrivelse af økosystemernes artssammensætning tager udgangspunkt i et basalt kendskab til omkring 200 almindeligt forekommende danske plantearter. Der bruges såvel videnskabelige som danske artsnavne. En betydelig del af kurset bygger på konkrete eksempler, her ikke mindst kursusdeltagernes egne iagttagelser under ekskursioner.

Engelsk titel

Natural Resources 2 - Ecology and Biodiversity

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne forstå det økologiske naturgrundlag, dvs. samspillet mellem lokalitet, vegetation og arealanvendelse i byer og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende et økologisk-, plante- og jordvidenskabeligt vidensgrundlag for at kunne foretage byplanlægning og landskabsforvaltning på en miljømæssig og plantemæssig kvalificeret måde.

Viden:
- Beskrive generelle principper i økologi og deres anvendelse
- Identificere vigtige danske plantearter og vegetationstyper
- Kende de almindeligste kulturplanter, som anvendes i by, park og landskab
- Relatere økologiske teorier til viden om jord–plante-interaktioner
- Forstå sammenhængen i jord - vand og plantesystemet
- Indsigt i vigtige plantevækstfaktorer
- Indsigt i byernes vand – og stofkredsløb

Færdigheder:
- Arbejde med danske bestemmelsesværker og økologisk litteratur
- Analysere naturlige og menneskeskabte vegetationstyper og økosystemer
- Analysere plantevækst og diagnosticere mangel- og stress symptomer
- Vurdere økologiske og plante- og jordvidenskabelige muligheder til løsning af opgaver indenfor byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning
- opnå et plantearts-kendskab, som er nødvendigt for at varetage opgaver inden for byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning

Kompetencer:
- Diskutere fagets muligheder for at planlægge og forvalte økosystemer på en bæredygtig måde
- Evaluere økologiske processer i relation til kulturelle værdier og etiske principper
- Diskutere og vurdere muligheden for at bevare eller øge biodiversiteten i by og park

Ved forelæsningerne gennemgås basale økologiske og plante-og jordvidenskabelige principper og her introduceres de hyppigste økosystemer i både de danske byer og i det åbne land. I øvelser og case-studies indøves kendskab til arter og plantevækstfaktorer samt kendskab til teknisk brug af jord. Ved ekskursionerne studeres karakteristiske danske urbane samt rurale vegetationstyper.

Sadava, D. et al. 2011. LIFE, The Science of Biology, vol. 3: Plants and animals. The Courier Companies Inc.

Petersen, P.M. og Vestergaard, P. 2006. Vegetationsøkologi. Gyldendal

Gram, K. Træer og buske i vintertilstand. Biofolia

Frederiksen, S. et al. 2012. Dansk flora. Gyldendal

Suppleret med udleverede noter og ekskursions-data

Et kursus tilsvarende Naturgrundlaget 1

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Praktisk skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig auditorieeksamen efter blok 3 og en praktisk skriftlige prøve efter blok 4. Hver deleksamen vægter lige meget og der gives en samlet karakter for kurset. Gennemsnittet af de to eksaminer skal være 50% af max-point for beståelse. I hver del-eksamen skal opnås minimum 45% af max-point.
Under eksamen efter 2,5 timer kommer kursusansvarlig og uddeler de planter, som hører til del 2 af 2. delprøve.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Dansk Flora - Frederiksen et al 2012. Gyldendal

Den Nye Nordiske Flora - Mossberg & Stenberg 2005. Gyldendal

Træer og Buske i vintertilstand - K Gram

Lup

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 64
 • Praktiske øvelser
 • 80
 • Teoretiske øvelser
 • 40
 • Ekskursioner
 • 48
 • Projektarbejde
 • 48
 • Forberedelse
 • 124
 • Eksamen
 • 8
 • Total
 • 412