Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Matematik og databehandling (MatDat)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Thomas Vils Pedersen (4-7b6e7178457266796d33707a336970)
  • Henrik Laurberg Pedersen (7-706d767a7173784875697c7036737d366c73)
  • Henrik Granau Holm (4-6d747172457266796d33707a336970)
  • Institut for Matematiske Fag
Kursusnummer: LMAB10066U

Engelsk titel

Mathematics and Data Processing (MatDat)

Kursusindhold

Kurset er emnemæssigt delt op i fire matematikmoduler i forlængelse af hinanden, samt et databehandlingsmodul, der forløber på langs af dem.

Matematikmodulerne er

- Funktioner og matematiske modeller: lineære-, logaritme-, potens-, eksponential-, og trigonometriske funktioner, lineær regression, differentiation og integration, funktionsundersøgelse, analyse og fortolkning af simple matematiske modeller

- Matricer: lineære sammenhænge mellem variable, matricer, determinant og invers matrix, løsning af lineære ligninger, opstilling og analyse af matrixmodeller, egenværdier og egenvektorer

- Differentialligninger: eksponentiel vækst, logistisk vækst, separation af de variable, lineære 1. ordens differentialligninger, opstilling af differentialligningsmodeller, fortolkning af parametre og løsninger

- Funktioner af to variable: grafer, niveaukurver, partielle afledede, optimering, dobbeltintegraler, matematiske modeller med to variable

Databehandlingsmodulet er
- Lagring og håndtering af data: registrering, behandling og grafisk fremstilling af data med regneark, behandling af data og illustration af matematikmodulernes begreber med programsystemet R, definition af funktioner og procedurer i R

Målbeskrivelse

Kursets overordnede formål er at udbygge gymnasiematematikken til det niveau, der er brug for i uddannelsernes øvrige fag. Der lægges vægt på matematikkens rolle i anvendelsesorienterede problemstillinger. Endvidere indføres enklere databehandling, visualisering og programmering med regneark og programmet R.


Når kurset er færdigt forventes den studerende (inden for kursets emneområde) at kunne:

Viden:
- Udvise overblik over grundlæggende matematiske begreber og teorier
- Udvise overblik over grundlæggende begreber inden for databehandling
- Udvise overblik over grundlæggende begreber inden for programmering
- Beskrive simple problemstillinger inden for biovidenskab vha. matematik
- Opskrive og reformulere simple matematiske modeller
- Udføre matematisk problembehandling

Færdigheder:
- Analysere simple problemstillinger indenfor biovidenskab vha. matematik
- Anvende matematiske resultater og metoder på konkrete matematiske problemstillinger
- Anvende R til indlæsning og visualisering af datasæt
- Anvende R til beregninger i matematiske modeller og behandling af datasæt
- Anvende regneark struktureret

Kompetencer:
- Arbejde selvstændigt såvel som indgå i fagligt og projektorienteret samarbejde med andre


For en mere detaljeret målbeskrivelse henvises til kursets "Specifikke kompetencemål", som findes på kursets Absalonside.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

De fire matematikmoduler ligger i forlængelse af hinanden, og databehandlingsmodulet forløber på langs af dem. Kurset består af 4 perioder (svarende til de 4 matematikmoduler) af 2 ugers længde. I matematikmodulerne gennemgås de væsentligste dele af stoffet ved forelæsningerne med udgangspunkt i eksempler fra andre fag. Ved matematikøvelserne regnes opgaver i grupper, og til hver øvelsesgang kan man aflevere skriftlige hjemmeopgaver og få dem rettet.

Hvert matematikmodul afsluttes med aflevering af et miniprojekt. Arbejdet med miniprojektet foregår til dels i løbet af en hel dag, der er afsat udelukkende til dette formål.

I databehandlingsmodulet gennemgås begreber og metoder ved forelæsninger og indøves derefter ved computerøvelser. Undervisningen tilrettelægges efter at de studerende har egen bærbar PC. En del af opgaverne til computerøvelserne vil dreje sig om matematikken i samme modul, hvorved matematik- og databehandlingsdelene af kurset knyttes sammen.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 38
Teoretiske øvelser 24
Praktiske øvelser 8
Projektarbejde 42
Forberedelse 90
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Beskrivelse af eksamen: Ved kursets afslutning afholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Der vil være spørgsmål, som tester basale færdigheder samt spørgsmål der i stil med dele af miniprojekterne tester kompetencer på højere niveauer.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Computere, tablets, mobiltelefoner og lignende må ikke benyttes. Alle andre hjælpemidler inklusive lommeregnere må gerne benyttes.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer

Reeksamen

Samme som ordinære.

 

Er kravene for indstilling til eksamen ikke opfyldt, kan de opfyldes inden reeksamen ved at aflevere fire, hvoraf mindst tre skal godkendes, individuelle miniprojekter senest to uger før begyndelsen af re-eksamensugen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende