Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fødevarevidenskabsteori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Leif Horsfelt Skibsted (2-6f764369727267316e7831676e)
  • Peter Sandøe (3-7267754275777066306d7730666d)
  • Trine Dich (2-7767436c697572316e7831676e)
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
  • Institut for Fødevarevidenskab
Kursusnummer: LLEB10244U

Engelsk titel

Philosophy of Food Science

Kursusindhold

Den studerende bliver præsenteret for den historiske baggrund for udviklingen af levnedsmiddelfaget i sammenhæng med udviklingen af universiteter og højere læreanstalter. De ser, hvorledes videnskaben og de forskellige fagdiscipliner spiller en rolle for faget og dets udvikling. Endvidere får de almen introduktion til videnskabelige tænkemåder og til grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger og begreber, herunder kausale og andre videnskabelige forklaringstyper, teoridannelse og videnskabelig metode, reduktionisme, videnskabelig usikkerhed og værdiers rolle i videnskaben. Herudover introduceres de studerende til centrale etiske teorier og etiske problemstillinger i relation til deres fag. Endelig får de studerende mulighed for at se deres fags forankring i en bredere offentlig og markedsmæssig sammenhæng

Målbeskrivelse

 

 

Formålet med kurset er at give de studerende viden om en række af de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, som det fødevarevidenskabelige fagområde rejser. De studerende skal opnå en forståelse af videnskabens samfundsmæssige rolle og blive i stand til kritisk at diskutere de muligheder og begrænsninger som videnskaben rummer.
Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Identificere og beskrive centrale erkendelsesteoretiske begreber og problemstillinger med faglig relevans.
- Beskrive og definere centrale elementer i udvalgte etiske teorier.
Færdigheder:
- Analysere vidensgrundlaget i udvalgte faglige problemstillinger vha. centrale videnskabsteoretiske begreber.
- Analysere værdimæssige problemstillinger relateret til faget ud fra udvalgte etiske teorier.
- Anvende principper for skriftlig og mundtlig formidling af videnskabsteoretiske, såvel som etiske problemstillinger i projektarbejdet.
Kompetencer:
- Skal kunne indgå i et samarbejde med medstuderende om fastsættelse af mål, planlægning, gennemførsel og afrapportering af projektarbejde.

- Selvstændigt identificere, tilegne sig og kritisk forholde sig til den nødvendige videnskabelige information til afdækning af udvalgte fødevarevidenskabelige problemstillinger.

- Formidle faglige, etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger klart på skrift og i tale.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Peter Sandøe, Leif Horsfelt Skibsted, Karsten Klint Jensen, Vagn Olsen og Trine Dich

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset består af forelæsninger, øvelser samt projektarbejde i grupper. Forelæsninger gives dels af undervisere fra levnedsmiddelfaget og tilgrænsende fagområder, dels af personer med særlig sagkundskab inden for videnskabsteori og etik fra Institut for Fødevare – og Ressourceøkonomi. Det er hensigten ved forelæsningerne at skabe samspil mellem virkelighedsnære, faglige problemstillinger og refleksioner rettet mod et alment perspektiv. I øvelserne følges op på de temaer og problemstillinger der rejses ved forelæsninger. Ved hjælp af cases, diskussioner og supplerende litteratur får de studerende mulighed for selvstændigt at reflektere over de videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger, der relaterer sig til deres fagområde. Øvelserne vil ligeledes indeholde mindre oplæg om emner relateret til projektarbejde, f.eks. om problemformulering, opbygning af rapport og lignende. I projektarbejdet skal de studerende tage udgangspunkt i en konkret fødevarefaglig case og belyse den ud fra flere videnskabsteoretiske og etiske perspektiver. Projektarbejdet foregår i grupper, og det afsluttes med en projektrapport. De studerende tilbydes vejledning løbende i projektarbejdet.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der bliver orienteret om litteraturen på kurset

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 32
Projektarbejde 53
Vejledning 4
Forberedelse 88
Eksamen 1
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min.
Den studerende eksamineres i kursuslitteraturen med udgangspunkt i den indleverede projektrapport. 20 min. forberedelse.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Projektrapporten

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kriterier i henhold til målbeskrivelsen

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis den studerende ikke har deltaget aktivt og/eller afleveret den gruppebaserede projektrapport, skal der afleveres en individuel projektrapport senest to uger inden reeksamen. Den skal godkendes inden reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende