Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Miljøkemi i biologiske systemer

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Helle Marcussen (3-6c71654474706972326f7932686f)
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kursusnummer: LKEB10084U

Engelsk titel

Environmental Chemistry of Biological Systems

Kursusindhold

Grundlæggende miljøkemi med hovedfokus på følgende emner:

 • Terrestriske, akvatiske og atmosfæriske miljøers opbygning, kemiske og fysiske egenskaber.
 • Betydning af fysiske og kemiske egenskaber for forurenende stoffers biotilgængelighed, nedbrydning, transport og biologisk effekt.
 • Omsætning af organisk materiale og dets betydning for C og N dynamik.
 • Jord som transportmedie, vandstrømning og vandbalance samt stofudveksling og transport af forurenende stoffer.
 • Grundlæggende økotoksikologi med fokus på hvordan giftighed måles på biomarkør-, individ-, populations- og økosystemsniveau.

Målbeskrivelse

Kursets mål er at give en grundlæggende introduktion til miljøkemi og økotoksikologi. Der introduceres til kemiske egenskaber, fordeling, transport, omdannelsesprocesser og økotoksiske effekter af naturlige og antropogene forurenende stoffer i jord, vand og atmosfæren.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Beskrive den grundlæggende opbygning af terrestriske, akvatiske og atmosfæriske miljøer.
 • Forklare de grundlæggende principper og processer for omsætning af forurenende stoffer i luft, vand og jord.
 • Reflektere over et forurenende stofs mulige skæbne og effekt på miljøet ud fra informationer om struktur, fysiske og kemiske egenskaber.
 • Reflektere over transport af forurenende stoffer i jord og hvilke faktorer der influerer på transporten.
 • Reflektere over de faktorer og processer, der er kritiske for et økosystems følsomhed overfor naturlig og antropogen belastning.
 • Forklare de grundlæggende principper indenfor økotoksikologi.


Færdigheder:

 • Udføre standardberegninger til bestemmelse af koncentrationer, speciering, binding, nedbrydning, økotoksicitet og transport af forurenende stoffer.
 • Modellere vand og stof transport i jord.
 • Kunne formidle betydning af et stofs struktur, kemiske og fysiske egenskaber på dets skæbne og effekt i miljøet.
 • Udføre, fortolke og afrapportere laboratorieundersøgelser med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes indenfor miljøkemi og økotoksikologi.

Kompetencer:

 • Kunne omsætte teoretisk viden, information om kemiske og fysiske egenskaber og resultater fra modellering, miljøkemiske og økotoksikologiske undersøgelser i en vurdering af et "nyt" stofs skæbne og effekt i miljøet.

Anbefalede faglige forudsætninger

Det forudsættes, at den studerende har kompetencer svarende til kurset "Jord, Vand og Planter".

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Nina Cedergreen, kcm776
Søren Hansen, vbd457
Wibke Christel, bfn753

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Kurset baseres på forelæsninger, teoretiske øvelser, laboratorie- og modelleringsøvelser, tværfaglige cases og studenter fremlæggelse. De studerende udfører laboratorie- og modelleringsøvelser, rapportudfærdigelse og fremlæggelse i hold på 2-4 personer.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 113
Forelæsninger 30
Teoretiske øvelser 34
Praktiske øvelser 28
Eksamen 1
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
Der er 20 min forberedelse til den mundtlige prøve.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bortset fra computer, telefon og andre elektroniske hjælpemidler, der kan bruges til kommunikation, er alle hjælpemidler tilladte.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Det bedømmes i hvilken grad præstationen opfylder målbeskrivelsen for kurset.

Censurform

Ingen ekstern censur
Der anvendes flere interne bedømmere.

Reeksamen

Der kan ikke ses bort fra krav om gennemførte øvelser/ laboratorieøvelser, og studerende, der ikke opfylder kravet skal derfor følge kurset igen det kommende studieår
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende