Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Biokemi 1

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Charlotte Bjergegaard (3-67666e446a737368326f7932686f)
  • Iben Lykke Petersen (3-6d7074446a737368326f7932686f)
    Hovedansvarlig for den eksperimentelle del af kurset
  • Institut for Fødevarevidenskab
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kursusnummer: LKEB10077U

Engelsk titel

Biochemistry 1

Kursusindhold

Følgende emner behandles teoretisk:

Kemisk opbygning af proteiner, kulhydrater og lipider, ved repetition og overbygning på viden fra de grundlæggende kemikurser. Introduktion til struktur og funktionalitet af proteiner, herunder enzymer. Funktionalitet af membraner, herunder membrantransport. Energiforhold, energirige forbindelser, cofaktorer.

Centrale metaboliske reaktioner af betydning for omsætning af næringsstoffer: Glycolyse, citronsyrecyklus og glyoxylatcyklus, oxidativ phosphorylering, pentosephosphatvejen, gluconeogenese, lipidstofskiftet incl. betaoxidation, aminosyrestofskiftet incl. ureacyklus. Desuden gennemgås udvalgte organers biokemi hos højere dyr med særlig fokus på muskler, herunder eksempler på regulering af metabolisme og integration af stofskiftet.

Kurset indeholder desuden en eksperimentel introduktion til simple biokemiske teknikker og problemstillinger: Analytiske og præparative separationsteknikker (kromatografi og elektroforese), introduktion til funktionel karakterisering af enzymer (kinetik, specificitet), samt enzymbaseret bestemmelse af udvalgte metabolitter.

Målbeskrivelse

Kursets vigtigste målsætning er at give en teoretisk indføring i biokemiens hovedområder, med vægt på generel metabolisme samt struktur og funktion af de væsentligste makromolekyler. Derudover vægter kurset at give de studerende en praktisk introduktion til simple biokemiske teknikker og problemstillinger gennem en række laboratorieøvelser.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

-Beskrive proteiners, kulhydraters og lipiders grundlæggende kemiske opbygning samt overordnede funktion og egenskaber

-Beskrive hovedprincipperne for væsentlige biokemiske teknikker til oprensning og karakterisering af proteiner, herunder basale enzymkinetiske undersøgelser

-Klassificere enzymer i hovedklasser og beskrive disses generelle virkningsmekanismer og regulering

-Beskrive centrale metabolismeveje og deres overordnede regulering

-Kende til centrale reaktioner og metabolitter, inklusiv funktionen af udvalgte  cofaktorer

-Udvise overblik over samspillet mellem forskellige metabolismeveje, herunder også betydningen af forskellige organeller i cellen, samt forskellige væv i organismen

Færdigheder:

-Udføre beregninger af Gibbs fri energi og standardreduktionspotentialer og demonstrere en kvantitativ forståelse af disse

-Anvende de mest almindelig brugte grafiske præsentationer af enzymkinetiske data, og demonstrere en forståelse af, hvordan disse anvendes til estimering af de kinetiske konstanter

-Arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt i laboratoriet med udvalgte eksperimentelle teknikker og metoder, der anvendes ved praktiske biokemiske undersøgelser

-Udføre databehandling af forsøgsresultater og præsentere konklusioner på en overskuelig måde

-Kunne anvende den opnåede viden til at fortolke data og koble til kendte biokemiske sammenhænge

Kompetencer:

-Overføre basal biokemisk teori (metode og ræsonnement) til anvendelse inden for relaterede fagområder, f.eks. på videregående kurser indenfor fødevarevidenskab, bioteknologi, plante- og dyrefysiologi mm

-Foreslå og gennemføre relevante eksperimentelle teknikker til simple praktiske biokemiske eksperimenter

Anbefalede faglige forudsætninger

Kompetencer svarende til LKEA10108 Almen Kemi for biovidenskab og LKEA10109 Organisk Kemi for biovidenskab eller til LKEB10112 Kemi HMN og LKEB10113 Naturstofkemi og Mikrobiologi.
Eksterne studerende (f.eks. CVU'ere) bør som minimum opfriske kemiske færdigheder inden kurset påbegyndes. Ligeledes er et overordnet kendskab til celler (opbygning, vigtigste organeller etc) væsentligt

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
Bacheloruddannelsen i kemi

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Kursets undervisere omfatter forelæsere, øvelseslærere (teoretiske øvelser/cases, rapportværksted og praktiske øvelser) samt tilknyttede laboranter. Der er typisk omkring 12-15 undervisere på kurset.

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
Laboratorieøvelserne vil (bortset fra ét øvelseshold) være placeret udenfor den valgte ugestruktur. Det tilstræbes, at øvelserne placeres i modul B, såfremt hovedparten af de studerende har parallelkursus i modul C. Desuden kan fredag eftermiddag indgå, hvis antallet af tilmeldte kræver dette.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Den teoretiske del af undervisningen udgøres af forelæsninger. Der gives 2 forelæsninger pr. uge med præsentation af pensum fra lærebog. I forelæsningerne inddrages typisk et mindre antal opgaver, ligesom indlæring af pensum understøttes ved teoretiske øvelser, hvor der selvstændigt løses opgaver relateret til det forelæste stof. I slutningen af kurset gennemføres et mindre case-forløb som støtte ved indlæring af integrationen af de gennemgåede metabolismeveje. Praktiske øvelser i laboratoriet (ca. 4 timers varighed) danner det eksperimentelle grundlag for biokemi 1. Der vil være 5 øvelsesgange i alt, og derudover afsluttes det eksperimentelle forløb med en teoretisk case, der samler op på de gennemførte øvelser . Øvelserne udføres generelt i hold af tre. Hjemmearbejdet udgøres af læsning af lærebog i forbindelse med forelæsninger, forberedelse til laboratorieøvelser, rapportskrivning, samt opgaveløsning som opfølgning på/forberedelse til de teoretiske øvelser.

Kapacitet

240. Kurset er forbeholdt studerende, for hvem kurset er obligatorisk. Eventuelt ledige pladser op til max.kapaciteten kan tilbydes andre studerende.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Den aktuelle lærebog og information om kompendier (opgavesamling og øvelsesvejledning) offentliggøres på Absalon forud for kursusstart

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 32
Teoretiske øvelser 16
Praktiske øvelser 20
Projektarbejde 8
Forberedelse 126
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Eksamenssættet består typisk af 3-5 opgaver med underspørgsmål. Den indbyrdes vægtning, der kan variere, angives ud for de enkelte opgaver.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Jf. Målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Mundtlig reeksamen. Samlet varighed, 20 minutter pr. studerende.
Opfyldes kravene ikke som følge af manglende godkendelse af afleverede rapporter, skal rapporterne genafleveres senest 2 uger inden reeksamen, og rapporterne skal være godkendt senest 1 uge inden reeksamen.
Opfyldes kravene ikke som følge af manglende deltagelse i øvelserne skal kurset som udgangspunkt følges næste gang dette udbydes.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende