Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Risikoanalyse af fødevarebårne kontaminanter

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Sommer
Kurset afvikles næste gang februar - april 2017. Kurset består af forelæsninger samt teoretiske og praktiske øvelser
Pris

Deltagerbetaling udgør kr 16.250 (2015-priser, ret til ændringer forbeholdes)

Niveau Master
ECTS 9 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jesper Lassen (4-7b7d7284517a7783803f7c863f757c)
    Administrativ kursusansvarlig.
Bemærk: Det fagligt kursusansvar placeret hos forskningsleder Tine Hald, DTU-Food. Mail: tiha@food.dtu.dk. Alle henvendelser vdr. indhold og afvikling af kurset (pensum, kursusplaner mv) skal således rettes hertil.
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: LFKM10381U

Engelsk titel

Risk Analysis in Microbial and Chemical Food Safety

Kursusindhold

Kurset vil give en tværfaglig tilgang til risikoanalyse indenfor fødevaresikkerhed. Risikoanalyse er et internationalt anerkendt koncept og et centralt beslutningsværktøj for risikohåndtører, fx myndigheder og producenter, til vurdering af fødevaresikkerhed og fastlæggelse af principper for fremtidens forbrugerbeskyttelse. Risikoanalysen består af tre komponenter: Risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikation. Risikovurderingen er den videnskabelige, strukturerede og systematiske proces, der har til formål at analysere de potentielle sundhedsskadelige effekter og konsekvenser af kemiske stoffer eller mikroorganismer i fødevarer.

Fokus i undervisningen vil lægges på risikovurdering, men risikohåndtering og beslutningstagning, herunder økonomiske overvejelser, samt risikokommunikation, risikoopfattelse og accept blandt forskellige interessenter vil også blive præsenteret og diskuteret. De studerende vil vælge to case studier (fx Listeria i røget laks eller bly i fisk), på hvilke de vil udføre en (simple) risikovurdering, herunder identificere de nødvendige data. På grundlag af risikovurderingen, vil de blive bedt om at fremlægge forslag til forebyggelse og bekæmpelse af strategier, herunder drøftelse af andre faktorer, som fx risikoopfattelse, etiske og økonomiske spørgsmål, som skal indgå i beslutningsprocessen. Endelig vil metoder til kommunikation af resultater og konsekvenser blive drøftet.

Målbeskrivelse

Målet med kurset er at gøre deltagerne fortrolige med principperne for overvågning og risikoanalyse af fødevarebårne sygdomme og give dem redskaber til at identificere, analysere og håndtere aktuelle nationale og internationale problemstillinger i relation til fødevaresikkerhed.

Viden
Den studerende vil efter dette kursus kunne:
•redegøre for de internationale principper for kemisk og mikrobiologisk risikoanalyse dvs. risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikation.
•redegøre for hvordan risikoanalysen udføres i praksis.
•have kendskab til principperne for overvågning og kontrol af forekomsten af kemiske stoffer og mikroorganismer i hele fødevareproduktionskæden
•vide hvordan overvågningsdata anvendes i risikovurdering.

Færdigheder
Kandidater vil efter dette kursus kunne anvende de tillærte redskaber og metoder til at
•Identificere potentielle fødevarerisici
•Analysere relevante data (fx overvågningsdata fra dyr, fødevarer og mennesker) med henblik på risikovurdering.
•Deltage aktivt i vurdering og håndtering af mikrobiologiske fødevarebårne risici
•Kommunikere resultaterne af mikrobiologiske og epidemiologiske analyser samt risikoanalyser til forskellige grupper, herunder myndigheder, erhverv og forbrugere.

Kompetencer
Kandidater vil efter dette kursus kunne
•reagere på aktuelle fødevaresikkerhedsmæssige problemstillinger i og udenfor Danmark, herunder
•foreslå yderligere undersøgelser eller iværksættelse af tiltag med henblik på at sikre effektiv, forebyggelse og kontrol samt
•diskutere resultaterne i relevante fora.

Tilmelding

For information om tilmelding - klik her!

Uddannelse

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

Tre måneder.

Skemagruppe

Skemalagt undervisningen foregår på et antal (forventeligt 3) faglige samlinger af 2-3 dages varighed på Frederiksberg Campus.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen består af tre faglige samlinger på hhv 2, 3, og 3 dage som finder sted på Frederiksberg Campus. På samlingerne vil der være forelæsninger efterfulgt af praktiske øvelser, som bl.a. vil danne grundlag for den projektrapport de studerende arbejde parallelt med undervisningsforløbet. Der lægges op til, at projektrapporten udarbejdes af grupper på 3-4 studerende, evt. individuelt. Case studierne – et mikrobiologisk og et kemisk/toksikologisk emne - skal godkendes af kursuskoordinatoren, som knytter en faglig vejleder til de studerende.

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet består af et udleveret kompendie (pensum) samt PowerPoint-præsentationer. De studerende vil desuden få en et-årig licens til risikoanalyse programmet @Risk.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 35
Teoretiske øvelser 10
Praktiske øvelser 20
Projektarbejde 117
Forberedelse 60
Vejledning 4
Eksamen 1
Total 247

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min.
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives til studerende, der udfylder samtlilge elementer i målbeskrivelsen (se nedenfor)

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis den studerende ikke har afleveret projektrapporten, skal den afleveres senest to uger inden reeksamen. Rapporten skal godkendes inden reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende