AFLYST: Kulturhistorisk landskabsforståelse

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i kulturlandskabets vigtigste strukturelementer (produktionslandskaber, bebyggelse, samfærdselsnetværk, rekreative zoner osv.) og disses udvikling siden forhistorisk tid men med hovedvægt på de seneste 400 år. Det belyses, hvordan ikke-hensigtsbestemt påvirkning sammen med teknologiske muligheder, økonomiske konjunkturer, politiske magtforhold, juridiske præferencer og kulturelle modestrømninger har bidraget til at forme denne udvikling. Og hvordan grundlæggende naturbaserede men af mennesker formede landskabsstrukturer har haft indflydelse på den samfundshistoriske udvikling.

Engelsk titel

CANCELLED: Historical Landscape Awareness

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Målbeskrivelse

Det er kursets målsætning at give de studerende et overordnet kendskab til væsentlige aspekter af det danske landskabs kulturhistorie samt at gøre dem i stand til at fortolke nutidens landskab som historieskabt og historieskabende.

Efter gennemførelse af kurset forventes den studerende at kunne

VIDEN
Gøre sikkert rede for hovedtræk af det danske kulturlandskabs historie.
Gøre rede for den offentlige beskyttelse og regulering af kulturhistoriske interesser i landskabet i hovedtræk.

FÆRDIGHEDER
Vurdere forskellige former for landskabshistoriske årsagsforklaringer kritisk.
Relatere aktuelle landskabsudnyttelses og -forvaltningsformer til deres historiske baggrund.
Placere væsentlige historiske og nutidige natur- og landskabsopfattelser i en idehistorisk sammenhæng.
Anvende centrale landskabshistorisk relevante skriftlige og ikke-skriftlige kilder til belysning af landskabets historie.

KOMPETENCER
Fremsætte underbyggede hypoteser om den historiske baggrund for eksempler på centrale strukturelementer og processer i det nutidige kulturlandskab.

Kurset består af forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser og ekskursioner, og der lægges op til de studerendes aktive deltagelse. I forelæsningerne behandles emner, der på forskellig vis belyser udviklingen i landskabet. Det kan være kulturhistorisk regionalisering, udnyttelsen af skovens og det åbne lands naturressourcer, vandets kulturhistorie, bebyggelsens og infrastrukturens udvikling og rumlige organisation, landskabslovgivningens og -reguleringens historie og spor, samt landskabet og naturen som historisk betingede sociale konstruktioner. Øvelserne indbefatter mindre opgaver, hvor historiske kortblade og andre landskabshistoriske kildetyper som f.eks. indberetninger, driftsplaner og statistiske opgørelser analyseres. Og deres værdi som kilder til den landskabshistoriske udvikling vurderes og de anvendes i afgrænsede landskabshistoriske undersøgelser. På ekskursioner præsenteres de studerende for karakteristiske landskabelige spor efter centrale strukturelementers tilblivelseshistorie og eventuelle forsvinden.

Bo Fritzbøger (2004): det åbne lands kulturhistorie - gennem 300 år. Biofolia.

Der fremstilles endvidere et kompendium til brug for kurset.

 

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Der udarbejdes løbende under kurset en skriftlig opgave, som afleveres inden eksamensugen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 96
 • Forelæsninger
 • 30
 • Teoretiske øvelser
 • 48
 • Ekskursioner
 • 16
 • Eksamen
 • 16
 • Total
 • 206