Introduktion til bioteknologi

Kursusindhold

Kurset beskæftiger sig med aktuelle problemstillinger knyttet til forståelsen af hvorledes bioteknologien kan udnytte organismers biologiske processer.

I kurset indgår projektarbejde i projektgrupper med afsæt i en selvvalgt samfundsrelateret bioteknologisk problemstilling og fokus er på:

Problemorientering; problemidentifikation, problemanalyse og problemformulering.

Projektorganisering; definition af en opgave, planlægning og styring af projektet.

Samarbejdets dynamik; kommunikation, organisering, og roller i grupper

Skriftlig og mundtlig formidling af videnskabelig information; indhold, struktur og formalia.

Litteratur og kildehåndtering.

I kurset indgår herudover forelæsninger i pensum, som omhandler basale emner indenfor molekylærbiologien, samt bioteknologiens anvendelse i forbindelse med planter, dyr, mikroorganismer og medicin. Emnerne falder indenfor følgende områder:

A) Introduktion til den bioteknologiske terminologi

B) Organismers biologiske diversitet og bioteknologiens rolle i relation til forskellige biologiske systemer

C) Indblik i bioteknologiske firmaers forskning og produktudvikling og herved kendskab til innovation og entreprenørskab, og til organismers biologiske diversitet.

Engelsk titel

Introduction to Biotechnology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi

Målbeskrivelse

Kursets hovedmålsætning er at give en metodemæssig indføring i problemorienteret projektarbejde med udgangspunkt i en selvvalgt bioteknologisk og samfundsrelevant problemstilling, som bearbejdes ud fra videnskabelige kriterier, således at der kan arbejdes effektivt med projektet i kurset og projekter senere i studiet. Herudover er det målet, at kurset giver et grundlæggende kendskab til, hvorledes bioteknologien kan udnytte organismernes naturlige processer.


Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

- Forklare grundlæggende bioteknologiske processer i relation til regulering og styring på alle niveauer.

- Reflektere over de levende organismers diversitet.

- Beskrive og forstå den erhvervs- og forskningsmæssige udnyttelse af organismer i bioteknologien

- Kendskab til kriterier for kommunikation af videnskabelig information rapportudarbejdelse, hvad angår konsistens, klarhed, præcision og sprog.

Færdigheder:

- I at arbejde problemorienteret og derved være i stand til at; identificere, analysere, formulere, afgrænse og bearbejde en bioteknologisk problemstilling på et videnskabeligt niveau.

- arbejde projektorganiseret i en gruppe, herunder definere en konkret opgave, planlægge aktiviteter, styre arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber der skal til for at gennemføre projektet, samt evaluere forløbet.

- at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt således at normerne for videnskabelig formidling i studierapportform opfyldes.

- formidle skriftligt, således at normerne for videnskabelig formidling i rapportform opfyldes.

- samarbejde effektivt i grupper og få en forståelse for de dynamikker der har betydning for udviklingen af et effektivt samarbejde

- håndtere information der er relevant for et projekt og forholde sig kritisk til denne.

Kompetencer:

- til at håndtere komplekse problemstillinger og arbejdsprocesser ved at planlægge, styre og evaluere arbejdsprocessen og bruge relevante arbejdsredskaber i projektets forskellige faser.

- til at opponere og give konstruktiv kritik til medstuderende

 

Undervisningen består af en række forelæsninger i pensum som suppleres med forelæsninger fra forskellige forskningsgrupper og fra forskellige virksomheder. Sideløbende et 7-ugers projektforløb med afsluttende projektrapport, en mundtlig fremlæggelse og opponering af projektet, med mulighed for at inddrage virksomheder, organisationer og enkeltpersoner i projektarbejdet. Hovedparten af undervisningsaktiviteten indenfor metode og projektarbejde består i selvstændigt projektarbejde styret af de studerende, understøttet af vejledning fra henholdsvis en metodevejleder og en faglig vejleder. Vejledning af projektgrupperne vil finde sted løbende. Indholdet i vejledningen styres af den valgte problemstilling og af behovet for vejledning hvad angår faglige, metodemæssige og samarbejdsmæssige spørgsmål. I sammenhæng med projektet får projektgrupperne en generel introduktion til biblioteket samt til litteratur- og kildehåndtering generelt og formelt.

Fremgår af kursusoversigten som fremlægges på Absalon før kursusstart.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 15 min.
Individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i egen gruppes projekt og eksamination i pensum med relation til projektet.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Projektarbejde
 • 142
 • Vejledning
 • 37
 • Eksamen
 • 2
 • Total
 • 206