Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Dyrs og planters diversitet

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
  • Conny Bruun Asmussen Lange (3-6874734575716a7333707a336970)
  • Jørgen Eilenberg (3-6f6a6e4575716a7333707a336970)
  • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Kursusnummer: LBIB10127U

Engelsk titel

Diversity of Animals and Plants

Kursusindhold

Kurset giver den nødvendige baggrundsviden for alle, der efterfølgende skal beskæftige sig med levende organismer i forskellige sammenhænge. Kurset giver et overblik over de levende organismers formvariation og præsenterer og karakteriserer de store organismegrupper. De principielle forskelle på Eubakterier, Archaea og Eukaryoter fremlægges. Ligeledes præsenteres de store grupper inden for Eukaryoter, f.eks. alge-grupper, svampe, dyr og planter. Derefter fokuseres på udvalgte grupper inden for dyr og planter, og disse grupper bliver brugt som udgangspunkt for en gennemgang af morfologi og artskendskab. De vigtigste morfologiske begreber samt analyse af sammenhænge mellem organismers struktur, form og funktion bliver gennemgået og afprøvet ved teoretiske og praktiske øvelser samt på ekskursioner. På ekskursionerne vil kurset koble til de økologiske grundprincipper, der er behandlet i kurset "Naturressourcer og økologi". Inden for nogle få udvalgte grupper af planter og dyr får de studerende mulighed for at gå i dybden og få en indgående forståelse af systematik, slægtskabsforhold og arter i disse grupper. Inden for planter fokuseres der på frøplanter, og seks plantefamilier, der indeholder vigtige kulturplanter, vil således blive gennemgået i detaljer. Inden for dyr lægges vægt på hvirveldyr, samt insekter og andre hvirvelløse dyr af relevans for menneskepåvirkede systemer. De grundlæggende principper for navngivning af organismer fremlægges og diskuteres. Såvel klassiske metoder til karakterisering af organismer baseret på variation inden for anatomi, morfologi og kromosomtal, som moderne metoder baseret på molekylærbiologisk variation, vil blive præsenteret. Sammenhængen mellem fylogenier (slægtskabstræer) og klassifikation vil tillige blive gennemgået og afprøvet ved øvelser.

Studerende opnår færdigheder i at bruge bestemmelsesnøgler til danske plantearter og insektordener og vil kunne identificere alle danske plantearter og de væsentligste insektordener. Der bliver lagt særlig vægt på planter og insektarter, der er relevante inden for skovbrug, landbrug, havebrug samt andre menneskepåvirkede systemer.

Målbeskrivelse

Efter kurset, skal den studerende være i stand til at kunne:
Viden
Udvise overblik over slægtskabsforhold og forskelle mellem de store grupper af levende organismer.
Forklare et begrænset antal begreber inden for konstruktion af slægtskabstræer (fylogenier).
Referere regler for navngivning af organismer.
Beskrive begreber inden for dyre- og plantemorfologi.
Beskrive seks danske kulturplante-familier.
Beskrive vigtigste danske insektordener.
Identificere et begrænset antal kulturplanter og dyr.
Anvende identifikationsværktøj til danske planter og insekter.

Færdigheder
Formidle viden om morfologi og artsbestemmelse.
Analysere sammenhænge mellem organismers struktur, form, funktion og klassifikation.
Forklare regler for navngivning af organismer.
Vurdere sammenhængen mellem klassifikation og fylogenier (slægtskabstræer).
Analysere seks danske kulturplante-familier og indgående forklare deres morfologi, arter og systematik.
Forklare livscykler for blomsterplanter og nåletræer.
Analysere vigtigste danske insektordener.
Korrekt bestemme alle danske plantearter og væsentligste danske insektordener ved hjælp af "Dansk Flora" og "Simplificeret nøgle til bestemmelse af de vigtigste landlevende insektordener"

Kompetencer
Vurdere og anvende bestemmelsesnøgler til danske plantearter og insektordener
Diskutere betydningen af korrekt bestemmelse af organismer i forhold til anvendelse og niveau.

Anbefalede faglige forudsætninger

Ingen.

Formelle krav

Ingen.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer
Bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Nicolai Vitt Meyling
Jan Odderskov Martin

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen præsenterer de studerende for dyrs og planters variation og forskellighed gennem forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser og ekskursioner. Teoretisk viden formidlet ved forelæsninger viderebearbejdes i teoretiske og praktiske øvelser, og på ekskursioner. I forløbet er indlagt opgaver, hvor den studerende kan teste sin viden, sit faglige niveau og træne brugen af det teoretiske stof på praktiske forhold.

Kapacitet

Ingen begrænsninger.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Asmussen-Lange, C.B. og Lange, C. 2010. Levende Verden - introduktion til livets evolution og klassifikation.
Frederiksen S, Rasmussen F.N., Seberg O. 2006. Dansk Flora. Gyldendal.
Jacobsen N. og Jensen, J. 2005. Systematisk Botanik. Biofolia. (uddrag af bogen).
Lange, C.B.A. og Jacobsen, N. 2010. Biologisk Nomenklatur.
Litteratur mht. hvirveldyr meddeles før kursusstart
Sømme, L. 1999: Hvirvelløse Dyr. Fotokopi af bog.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 42
Praktiske øvelser 28
Teoretiske øvelser 6
Ekskursioner 14
Projektarbejde 18
Forberedelse 80
Eksamen 18
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den første del af eksamen (2,5 timer) er uden hjælpemidler. Her testes evnen til at anvende den viden, der er opnået under kurset. I den anden del (1,5 timer) testes studerende i at bestemme insekter og planter. Disse insekter og planter uddeles af de kursusansvarlige, når der er gået 2 timer af eksamen. Bestemmelsesnøgler og dissektionsbestik må bruges som hjælpemidler til denne del.

Hjælpemidler

Kun visse hjælpemidler tilladt

Første del af eksamen er uden hjælpemidler. Til anden del af eksamen må medbringes visse hjælpemidler. I må KUN medbringe de to følgende bøger.

 

Frederiksen, S., Rasmussen, F.N. og Seberg, O. 2012. Dansk Flora, 2. udgave. Gyldendal.

 

Sømme, L. 1999. Hvirvelløse dyr. Gads Forlag, genoptrykt i Boghandlen.

 

For begge bøger: Der må ikke være indsat, indklistret eller på anden måde indlagt fotokopier fra andre kilder fx bøger og internet. Der må ikke være indsat post-it med informationer. Der må gerne være personlige tegninger, noter, rettelser og andre tilføjelse med blyant, kuglepen, tusch eller farveblyant. Der må gerne være indsat post-it, der markerer, hvor de enkelte familier starter fx Græs-familien.

 

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Eksamensbesvarelserne vil blive bedømt på baggrund af opfyldelse af målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer

Reeksamen

Ved mere end 10 tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være den samme som eksamensformen til den ordinære eksamen.

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende