Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Arbejdsret (Cand.soc. i jura)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

DKK 15.000

Niveau Kandidat
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jens Kristiansen (16-58737c813c5980778182776f7c81737c4e7883803c79833c7279)
  • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JSJK00005U

Engelsk titel

Labour Law

Kursusindhold

Arbejdsret beskæftiger sig med retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Retsområdet er præget af en stadig mere omfattende lovgivning, f.eks. funktionærloven og diskriminationslov-givningen. Det mest karakteristiske træk ved det danske arbejdsmarked er dog den centrale rolle, som kollektive overenskomster, spiller fastlæggelsen af løn- og arbejdsvilkårene. Menneskeretlige og EU-retlige regler spiller tillige en stigende rolle, hvilket stiller dansk arbejdsret over for en række udfordringer. På det offentlige arbejdsmarked er arbejdsgiverne underlagt et dobbelt retsgrundlag i form af både arbejdsretlige og forvaltningsretlige regler. Kurset har som sit primære formål at opøve deltagernes evne til at overskue og orientere sig på tværs af det komplekse arbejdsretlige system og dets grundprincipper.

Kurset fokuserer på (1) grundprincipperne for det kollektive overenskomstforhold, herunder organisationsret, konflikret, fredspligt, ledelsesret og samarbejdspligt, (2) de centrale regler for ansættelsesforhold med vægt på det særlige retsgrundlag for funktionærer, diskriminationslovgivning, indgåelse af, ændringer i og opsigelse af ansættelsesforhold samt hovedprincipperne for aflønning, arbejdstid og arbejdsfravær og (3) hovedtrækkene i arbejdsmiljø- og arbejdsskadesystemerne. De danske regler sættes løbende i menneskeretligt og EU-retligt perspektiv. Kurset belyser tillige de forskellige procesfora, der er knyttet til de forskellige regelsæt, herunder det særlige fagretlige processystem som knytter sig til håndhævelsen af kollektive overenskomster.

Målbeskrivelse

- Redegøre for det arbejdsretlige systems indretning og funktion, herunder sammenhænge mellem de forskelle dele af systemet

- Redegøre for ligheder og forskelle mellem det private og offentlige arbejdsmarked, herunder det dobbelte retsgrundlag for offentlige ansættelsesforhold

- Redegøre for den arbejdsretlige retskildestruktur, herunder internationale retskilders betydning for arbejdsrettens forskellige delområder

- Forklare og perspektivere samspillet mellem den kollektive og individuelle arbejdsret, herunder behandlingen af tvister, der udspringer af kollektive overenskomster

- Reflektere over forskelle mellem det fagretlige processystem og de almindelige domstole og forklare de praktiske konsekvenser af at sager afgøres i det ene frem for det andet fora

- Identificere konkrete arbejdsretlige problemstillinger på en måde, der viser indsigt i arbejdsrettens forskellige delområder og overblik over sammenhænge i retssystemet

- Analysere komplekse arbejdsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en reflekteret afvejning af de retlige argumenter

- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Formelle krav

•juridisk sprog og juridisk argumentation, der understøtter din kompetence til at arbejde med dit fagfelt ud fra en juridisk vinkel
•at identificere og analysere komplekse juridiske problemstillinger og kunne kvalificere fagligt begrundede løsninger ud fra juridiske hensyn og principper
•At agere professionelt i samt rådgive og mediere mellem det juridiske felt og din egen faglighed

Uddannelse

Cand. soc. i jura

Studienævn

Jura

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema for undervisningstid
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen afveksler mellem overblik og øvelser på baggrund af opgaver og konkrete retssager.
Undervisningen er baseret på en løbende dialog mellem de studerende og underviserne.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Jens Kristiansen, Grundlæggende arbejdsret, 4. udgave, 2016

Derudover cases, retsafgørelser og artikler, som uddeles løbende i undervisningen

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 56
Forberedelse 356,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kriterierne svarer til de punkter der fremgår af målbeskrivelsen

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

2. - 6. januar 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende