Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

BA-PROJEKT

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 20 ECTS
Kursusansvarlige
 • Stine Jørgensen (16-8182777c733c787d738075737c81737c4e7883803c79833c7279)
 • Thomas Riis (11-5d7178766a7c375b72727c49737e7b37747e376d74)
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUB56000E

Engelsk titel

BA-PROJECT

Kursusindhold

Bachelorprojektet afrunder bacheloruddannelsen og giver mulighed for at vise de færdigheder og kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af studiet. Formålet med bachelorprojektet er, at du lærer at gennemføre et større skriftligt projektarbejde med krav om at kunne indentificere og afgrænse en relevant juridisk problemstilling, analysere den med en passende faglig dybde og formidle resultatet skriftligt.
Du har mulighed for at skrive bachelorprojektet enten individuelt eller i en gruppe på to til fem studerende.

Målbeskrivelse


Mht. viden skal den studerende kunne:

 • redegøre for den retsvidenskabelige teori og praksis inden for projektets emneområde
 • redegøre for sammenhængen mellem projektets analyser og de relevante dele af pensum til uddannelsens øvrige fag


Mht. færdigheder skal den studerende kunne:

 • analysere retlige problemstillinger inden for uddannelsens område
 • inden for uddannelsens område formulere en retslig problemstilling
 • argumentere for problemformuleringens afgrænsning og relevans
 • dokumentere og/eller argumentere for påstande i analyse og konklusion
 • sikre, at der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion, således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen


Mht. kompetencer skal den studerende kunne:

 • udvælge og afgrænse de teoretiske og metodiske tilgange til analyse af problemformuleringen argumentere for retlige løsninger inden for den skriftlige besvarelse træffe et sagligt begrundet valg i de tilfælde, hvor flere løsningsmuligheder foreligger
 • formidle den for bachelorprojektet relevante viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Uddannelse

-

Studienævn

Jura

Skemagruppe

Uden for skemastruktur
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Udover introduktionsseminar tilbydes individuel vejledning og klyngevejledning.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Anbefalet litteratur til læsning i forbindelse med introforelæsning og klyngevejledning:

Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.): "Skriftlig jura. Den juridiske fremstilling", Ex Tuto Publishing 2013, kapitlerne kap. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 23 og 26

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 4
Total 4

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, -
Skriftlig aflevering, -
Bachelorprojekt

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

-

Censurform

Ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende