Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Offentlige myndigheders erstatningsansvar - OBS: faget er nedlagt i efterårssemesteret 2016

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Pagh (10-5267766774305263696a426c7774306d7730666d)
  • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUB55112U

Engelsk titel

Liability of Public Authorities - NOTE: the course is cancelled in the autumn semester 2016

Kursusindhold

Offentlige myndigheders erstatningsansvar giver anledning til et voksende antal tvister. Grundlaget for offentlige myndigheders erstatningsansvar adskiller sig imidlertid er på flere punkter fra erstatningsansvar i og uden for kontrakt. Dette hænger sammen med, at myndigheders handlinger og undladelser er undergivet andre hensyn og spilleregler end dem, der gælder for private borgere og virksomheder. I praksis er ansvarsnormen for myndigheder en hybrid sammensætning af bl.a. forvaltningsprocessuelle regler, legalitetsbetragtninger, ligheds- og proportionalitetshensyn, ejendomsretsbeskyttelse og hensyn til effektiv forvaltning suppleret af traditionelle erstatningsretlige hensyn. Hertil kommer, at ansvarsnormen har udviklet sig forskelligt inden for forskellige forvaltningsområder og på flere retsområder tillige påvirkes af EU-retten og at der efter EMRK art. 41 er et objektiveret ansvar ved overtrædelser af EMRK som også omfatter ikkeøkonomisk skade. Målet for faget er at belyse disse grundlæggende problemstillinger og at belyse retsudviklingen på udvalgte retsområder. Undervisningsforløbet er opbygget i to dele.

Første del belyser de forskellige grundhensyn, som er med til at fastlægge normen for offentlige myndigheders erstatningsansvar med omtale af berettigede forventninger og anvendelsen af culpareglen samt den særlige problemstilling mht. tilbagesøgning af ulovligt opkrævede afgifter og gebyrer. Denne del har karakter af en tværgående og teoretisk grundlægning, hvori tillige den erstatningsretlige betydning af EU-ret og EMRK indgår.

Anden del uddyber myndighedsansvaret på en række vigtige delområder:

• Forvaltningens indgreb mod for borgeren (miljøretten)

• Forvaltningens bistand og ydelser til borgeren (socialretten)

• Aftalemæssige relationer (udbudsretten)

• Uretmæssigt opkrævede beløb (afgifter)

• Berettigede forventninger i trepartsrelation ved fysisk og retlig og lovliggørelse (bygge- og planret)

• Erstatningsansvar ved indgreb i offentligt ansattes ansættelsesvilkår

• EU-retligt funderet ansvar

• Erstatningsansvar for uberettigede strafprocessuelle indgreb

• Forældelse og søgsmålsfrister

• Domstolenes ansvar efter tinglysningsloven

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:

- Identificere komplicerede juridiske problemer vedrørende offentlige myndigheders erstatningsansvar

- Analysere komplekse problemstillinger mht. offentlige myndigheders erstatningsansvar med forståelse for de særtræk, der har udviklet sig inden for de forskellige retsområder og under hensyn til påvirkning fra EU-retten og EMRK

- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger under hensyn til de mange hensyn, der må inddrages ved bedømmelse af offentlige myndigheders erstatningsansvar og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger

- Perspektivere konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i betingelserne for offentlige myndigheders erstatningsansvar

- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Anbefalede faglige forudsætninger

Grundlæggende kendskab til obligationsret og forvaltningsret og EU-ret samt grundrettigheder

Formelle krav

Evnen til at analysere konkrete juridiske problemstillinger, der er kendetegnes ved et samspil mellem offentligretlige og privatretlige regler og EUretlige regler samt evne til at selvstændig fremlæggelse.

Studienævn

Jura

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema for undervisningstid
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret af studenterfremlæggelser/​seminar. Der vil til dette brug blive udarbejdet et seminarhæfte.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kompendium suppleret af artikler og domme – ca. 400-500 sider.

Kompendium er udkast til en antologi om offentlige myndigheders erstatningsansvar udarbejdet i samarbejde med forskere fra andre danske universiteter, og hvor en endelig bogudgave forventes ultimo 2016/primo 2017

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 69
Forberedelse 343,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

12. - 16. december 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende