Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fast ejendom – regulering, forurening og køb

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Pagh (10-5b707f707d395b6c72734b75807d397680396f76)
  • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUB55110U

Engelsk titel

Real estate - purchasing, pollution and planing regulation

Kursusindhold

Fagets formål er at give de studerende et indgående kendskab til og forståelse for samt evnen til at forklare centrale grundbegreber og retsregler, der regulerer fast ejendom.

Første del af forløbet drejer sig om købers misligholdelsesbeføjelser over for sælger; anden del af forløbet omhandler den privatretlige regulering ved servitutter, naboret og hævd; tredje del af forløbet drejer sig om planlovens og naturbeskyttelseslovens rådighedsbegrænsninger og betydning af EU-retten; fjerde del af forløbet omhandler forebyggelse og ansvar for forurening af fra fast ejendom og samspillet mellem de offentligretlige regler og den private erstatningsret; femte og sidste del omhandler ekspropriation.

Undervisningen har til formål at opøve den enkelte studerendes evne til ved anvendelse af juridisk metode at identificere problemstillinger i et konkret retsforhold omhandlende fast ejendoms omsætning og anvendelse, samt at analysere og vurdere retsforholdet i forhold til de relevante offentligretlige og formueretlige retskilder, herunder at argumentere for flere forskellige mulige løsninger og at træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse. Endvidere skal de studerende blive i stand til skriftligt og til dels mundtligt at kunne formidle såvel problemstillingerne som analysen.

Faget giver et grundlæggende kendskab til de grundbegreber og retsregler, som er bestemmende for, hvordan fast ejendom omsættes og anvendes i Danmark. Faget er forankret i både formueretten og den offentlige ret og belyser samtidigt de særlige udfordringer, som forurening af fast ejendom frembyder i forhold til ansvar i og uden fro kontrakt og i forhold til anden reguleringslovgivning. Faget tager afsæt i de almindelige privat- og offentligretlige regler, som gennemgås på bacheloruddannelsens 1. til 3. år, hvor reglerne om fast ejendom kun omhandles i begrænset omfang. Faget illustrerer, hvordan de almindelige privat- og offentligretlige regler kan anvendes på et specialiseret, praktisk betydningsfuldt retsområde, og gennemgår centrale grundbegreber og retsregler vedrørende omsætning og anvendelse af fast ejendom.

Faget omhandler for det første de formueretlige regler om køb af fast ejendom – herunder misligholdelseslæren og ejerskifteforsikring – og giver dermed et udvidet kendskab til centrale obligations- og tingsretlige regler, der er gennemgået i Formueret II.

For det andet omhandler faget de grundlæggende offentligretlige regler i planloven, byggeloven og naturbeskyttelsesloven, der regulerer anvendelsen af fast ejendom.

For det tredje behandles de principielle forskelle, der er mellem regulering og ansvar for forurening efter de privatretlige regler om erstatningsansvar i og uden for kontrakt på den ene side og jordforureningslovens og EU-rettens regler om ansvar for forurening. Faget illustrerer det ofte komplekse tværfaglige samspil mellem den forvaltningsretlige regulering, privatretlige regler og EU-retten. Faget giver et solidt fagligt grundlag for en række formueretlige og offentligretlige valgfag på kandidatuddannelsen.

Målbeskrivelse

- Redegøre for og forklare valgfagets teoretiske og praktiske problemstillinger

- Identificere tværgående juridiske problemer.

- Analysere tværgående problemstillinger indenfor valgfaget ud fra forskellige, relevante fagligt begrundede indfaldsvinkler.

- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger, foretage en kritisk afvejning af de relevante argumenter og træffe et sagligt begrundet valg for teoretiske og praktiske løsninger.

- Perspektivere valgfagets konkrete problemstillinger på en måde, der viser overblik og indsigt i valgfaget.

- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Anbefalede faglige forudsætninger

Grundlæggende kendskab til obligationsret og forvaltningsret og EU-ret samt rundrettigheder

Formelle krav

Evnen til at analysere konkrete juridiske problemstillinger, der er kendetegnes ved et samspil mellem offentligretlige og privatretlige regler og EUretlige regler samt evne til at selvstændig fremlæggelse.

Bemærkninger

Faget udelukker BA-valgfaget, "Fast ejendom - regulering og køb"

Studienævn

Jura

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema for undervisningstid
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Seminaropgaver med studenterfremlæggelser på grundlag af øvelseshæfte

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Peter Pagh: Fast ejendom – regulering og køb, (2013, 2. udgave) – 620 sider Seminarhæfte

Domsamling

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 69
Forberedelse 343,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

5. - 9. december 2016 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende