Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Politi og politiret

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Henrik Stevnsborg (17-716e777b7274377c7d6e7f777c6b787b7049737e7b37747e376d74)
  • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUB55099U

Engelsk titel

Police and Police Law

Kursusindhold

Politiet er en del af vores dagligdag. Som den myndighed, der skal opretholde tryghed, sikkerhed, fred og orden er og bliver politiet en primær faktor i samfundet. Og da politiet – som noget særegent – kan foretage indgreb og anvende magt i sin myndighedsudøvelse, er dets rolle til stadighed genstand for offentlig debat.

I faget gives en kort introduktion til dansk politis historie, ligesom der sættes fokus på en række af de store konfrontationer i nyere tid mellem politi og borgere. Dernæst foretages en gennemgang af politiets struktur efter politireformen i 2007, og der ses på politiet som ordensmyndighed ud fra Politiloven og på politiet som efterforskningsmyndighed ud fra Retsplejeloven .I faget behandlers desuden spørgsmål som klager over politiet; den omsiggribende privatisering af politiopgaver og problematikken omkring de private vagtværn samt konsekvenserne af det bestandigt udvidede internationale politisamarbejde. Afslutningsvis behandles effekten af, at grænserne mellem opretholdelsen af den ydre sikkerhed (militæret) og den indre sikkerhed (politiet) synes at blive udvisket i disse år.

Undervisningen afvikles i blokke à 3 timer, bortset fra ekskursionerne.
1. Politiet fra organisationens etablering i 1682 under Enevælden frem til oprettelsen af rigspolitiet i 1938
2. Politiet under besættelsen og Den Kolde Krig
3.-4. Særlige begivenheder. Urolighederne på Nørrebro (1993) og i Torup ved Randers (1999) samt rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej (2007). COP 15 (2009).
5.. Politikommissionen fra 1998 og Visionsudvalget fra 2002.Politireformen 2007.
6-7. Politiet som ordensmyndighed. Politiloven. Ordensbekendtgørelsen.
8.-9. Politiet som efterforskningsmyndighed I. Retsplejeloven

10. Klager over politiet

11. Det internationale politisamarbejde: Interpol, Europol, Schengen, Frontex etc..
12. Privatpolitiet – de private vagtværn.

13. Politi og forsvar samt den indre og den ydre sikkerhed i et fremtidigt perspektiv.

 

Hertil kommer et antal ekskursioner til politi og sikkerhedsbranche samt klyngevejledning og gruppevejledning.

Målbeskrivelse

- Redegøre for dansk politis historie i de store hovedtræk
- Redegøre for dansk politis struktur efter Politireformen
- Redegøre for Politilovens regler om visitation og magtanvendelse
- Redegøre i hovedtræk for  Retsplejelovens regler om efterforskning og tvangsindgreb
- Forklare samspillet mellem politiets beføjelser inden for og uden for strafferetsplejen, dvs identificere retligt relevante fakta i et større materiale
- Diskutere dansk politis rolle i forhold til privatiseringen af ordensopgaverne
- Diskutere dansk politis rolle i forhold til internationaliseringen af efterforskningsopgaverne
- Diskutere samspillet mellem politi og forsvar i relation til den indre og den ydre sikkerhed
- Gennem synopsisskrivning opnå kompetence i at formidle retlige problemstillinger og løsningsmodeller til jurister samt ikke-jurister

Studienævn

Jura

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema for undervisningstid
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Vekslen mellem lærerpræsentation og aktiv deltagelse

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Henrik Stevnsborg: Politi 1682-2007, Samfundslitteratur 2010

Materialesamling på Absalon, ca. 500 sider

Pensum: ca. 750 sider i alt

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 69
Forberedelse 343,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve
Projekteksamen (herunder gruppeprojekt)

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

6. januar 2017

Reeksamen

27. february 2107

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende