Obligationsret

Kursusindhold

At sikre, at de studerende opnår viden om centrale obligationsretlige begreber og problemstillinger.

Obligationsret dækker begrebsmæssigt over den del af formueretten, som omhandler inter partes- relationen. Centralt står reguleringen af misligholdelse og misligholdelsesbeføjelser.

Engelsk titel

Law of Obligations

Målbeskrivelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende – i det omfang, det er relevant for præstationen ved den skriftlige eksamen, jf. om eksamensformen nedenfor – kunne:

1) Forklare centrale, nationale obligationsretlige grundbegreber og retsregler og disses indbyrdes systematiske sammenhæng og begrundelse;
2) Forklare hensynene bag centrale, nationale obligationsretlige grundbegreber og retsregler samt deres begrundelse;
3) Identificere obligationsretlige problemstillinger i et konkret retsforhold;
4) Analysere og vurdere retsforholdet i forhold til de relevante obligationsretlige retskilder samt argumentere for flere forskellige mulige løsninger og træffe et sagligt argumenteret valg mellem disse;
5) Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt og på en struktureret og sammenhængende måde;
6) Beskrive relevante argumenter for og imod en konkret obligationsretlig problemstilling og
7) Koncipere klausuler om obligationsretlige problemstillinger.

Bernhard Gomard: Obligationsret, 1. og 2. Del, udgivet i henholdsvis 2016 og 2011. Kap. 1-6 og 8-13 fraregnet afsnittene 1.4.5, 2.1, 3.3.2, 4.2, 8.3, 9.5.3 og kap. 11, samt kap. 15-16. Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II (2014) kap. 14.

Kim Frost: Om retten og pligten til naturalopfyldelse TfR 1/2-2013 s. 94-144.

Samlet antal sider: 511.

Yderligere oplysninger om bl.a. læseplaner, undervisningsopgaver m.v. kommer senere på fagets hjemmeside.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Skriftlig tilsynseksamen, 4 timer
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 38
 • Forelæsninger
 • 10
 • Projektarbejde
 • 8
 • Forberedelse
 • 219
 • Total
 • 275