Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Straffeprocesret

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

DKK 10.000

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jørn Vestergaard (16-74797c7838806f7d7e6f7c716b6b7c6e4a747f7c38757f386e75)
 • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUA55096U

Engelsk titel

Criminal Procedure

Kursusindhold

Målet med undervisningen er, at de studerende skal kunne redegøre for og anvende de regler, der gælder om straffesagers behandling i dansk ret. Der er tale om en central juridisk disciplin, som er af afgørende betydning for studerende, der sigter mod ansættelse i retssektoren, dvs domstolene, anklagemyndighed, politi eller som advokater. Desuden en række ministerier, bl.a. justitsministeriet samt fængsler, kriminalforsorg m.v.

I løbet af kurset beskrives den gældende procesmåde og de grundprincipper, der behersker den danske strafferetspleje. Der redegøres for domstolenes, anklagemyndighedens og forsvarets organisation og kompetence, sigtedes retsstilling, reglerne om anholdelse og varetægtsfængsling samt de øvrige tvangsindgreb. Endvidere beskrives sagens gang i de forskellige typer af sager (domsmandssager, nævningesager, tilståelsessager) samt de gældende regler om appel og genoptagelse. Endelig omtales Danmarks internationale forpligtelser på det straffeprocessuelle område (Den europæiske Menneskerettighedskonvention, udleveringsaftaler m.v.).
Emnerne gennemgås i den nedennævnte rækkefølge:

 • Politiets opgaver og organisation
 • Anklagemyndigheden, Efterforskning
 • Sigtede, Forsvarerbistand, Forsvarerens beføjelser og pligter
 • Anholdelse, Varetægtsfængsling, Straffeprocessuelle tvangsindgreb
 • Domstolenes saglige kompetence i straffesager
 • Værneting og forening af straffesager
 • Domsforhandling
 • Anklagemyndighedens opgaver, Påtale og tiltale
 • Beviser
 • Domsforhandling og domI forbindelse med kurset vil der eventuelt blive arrangeret besøg i Københavns Byret.

Målbeskrivelse

- Redegøre for retsvæsenets opbygning og funktion med særligt henblik på strafferetsplejen.
- Identificere relevante regler indenfor strafferetsplejen hurtigt.
- Redegøre for det præcise indhold af samt placering af grundlæggende bestemmelser.
- Redegøre for internationale regler, navnlig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med tilhørende domstol.
- Redegøre for anklagemyndighedens, forsvarerens og dommerens opgaver og retsstilling i en straffesag.
- Redegøre for en sags gang i systemet med henvisning til de relevante bestemmelser.
- Forklare samspillet mellem anklagemyndigheden og forsvaret samt dommer, anklagemyndighed og forsvar og diskutere styrker og svagheder ved systemets opbygning.
- Redegøre for og analysere væsentlige domme på det straffeprocessuelle område.
- Identificere relevante straffeprocessuelle problemer og retlige problemer i et komplekst materiale.
- Analysere komplekse straffeprocessuelle problemstillinger og argumentere for fagligt begrundede løsninger under foretagelse af en kritisk afvejning af de retlige argumenter.
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Tilmelding

Tilmelding som deltids-/meritstuderende:

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Vis yderligere information

Studienævn

Jura

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

E
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

-

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

”Straffeprocessen af Eva Smith, Jørgen Jochimsen, Michael Kirstrup og Jakob Lund Poulsen, 2. udgave (forlaget Thomson)

I bogen læses følgende: Kapitel 2, 4, kapitel 3.1-3.3, kapitel 4.1-4.3.1, kapitel 4.4-4.5, kapitel 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 og 7.5 (ekskl. 7.3.3 og 7.5.2-7.5.5), kapitel 5, kapitel 6.1-6.5 (ekskl. 6.5.2), kapitel 8.1, kapitel 8.2.1-8.2.4 og kapitel 8.2.9, kapitel 8.3-8.3.2.4, kapitel 8.8, kapitel 8.9-8.9.7.5, kapitel 9.1-9.2, kapitel 9.3.2.6-9.3.2.8, kapitel 9.3.3.3-9.3.3.4, kapitel 10.3-10.6, kapitel 12.1.

Pensum omfatter ca. 531 sider.


Anbefalet læsning:
• Det anbefales at læse følgende kapitler, som anses for ”supplerende litteratur”:
- Kapitel 2.6 - Dommerhabilitet
- Kapitel 8.4 – Beslaglæggelse
- Kapitel 8.6 - Legemsindgreb
- Kapitel 9.4 – Bevisbedømmelse
- Kapitel 12.2 – 12.8 Anke og genoptagelse

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 34
Forberedelse 241
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Efterår: 23. - 27. januar 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende