Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Maritim kontraktret

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

DKK 10.000

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Anders Møllmann (15-6471676875763170726f6f70647171436d7875316e7831676e)
  • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUA55062U

Engelsk titel

Maritime Contract Law

Kursusindhold

Kurset fokuserer på kontraktforholdene omkring søtransport (”tør søret”). Det er karakteristisk for disse, at der er tale om længerevarende kontrakter og næsten altid med et internationalt aspekt. Derudover skal kontrakterne meget ofte passe ind i et underliggende købeforhold. Disse forhold har ledt til udviklingen af en række særlige regler og standardvilkår.
I Norden er der på sørettens område stort set retsenhed, da sølovene, der i høj grad bygger på internationale konventioner, er overensstemmende. Sørettens internationale præg medfører desuden en udstrakt brug af standardkontrakter, hvori der ofte er aftalt jurisdiktion i England efter engelsk ret.
Kurset fokuserer på reguleringen i den skandinaviske sølovgivning og i de i praksis anvendte standarddokumenter. Det vil herunder blive vist, hvordan reglerne er præget af engelsk ret og internationale konventioner. Kurset giver den studerende et indblik i den praktiske og kommercielle baggrund for de særlige regler, aftaler og forhold, der gælder på søtransportens område.

Kurset indeholder dels en generel gennemgang af nordisk søret baseret på de nordiske sølove og internationale konventioner, dels en gennemgang af de søretlige aftaleformer baseret på de oftest anvendte standardkontrakter. Herunder følgende hovedemner:
• Generelt om søtransport i international handel
• Transportaftalens parter.
• Reglernes anvendelsesområde og præceptivitet.
• Rejsebefragtning.
• Tidsbefragtning.
• Stykgodstransport.
• Ansvar for det transporterede gods, herunder begrænsningsregler.
• Søpant, Kontraktspant og andre sikkerhedsformer.
• Konnossementets funktioner.
• Tvister, herunder jurisdiktionsproblemer, lovvalg og voldgift.
• Søforsikring.
• Ansvar for passagerer.

Målbeskrivelse

- Redegøre for de grundlæggende søretlige regler og deres baggrund
- Selvstændigt identificere relevante søretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
- Placere konkrete problemstillinger i en søretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik og indsigt samt forståelse for de hensyn, der ligger til grund for de søretlige regler
- Analysere komplekse søretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter samt udpege måder at forebygge lignende konflikter
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Anbefalede faglige forudsætninger

Dele af undervisningsmaterialet er på engelsk, hvorfor kendskab til sproget er en forudsætning.

Tilmelding

Tilmelding som deltids-/meritstuderende:

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Vis yderligere information

Studienævn

Jura

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

A1
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

-

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Thor Falkanger, Hans Jacob Bull og Lars Rosenberg Overby: Søret, 4. udgave, Karnov Group 2013.
• Materialesamling.

Pensum er på ca. 450 sider.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 34
Forberedelse 241
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Efterår: 19. - 23. december 2016 (vejl. periode)

Forår: 22. maj - 24. maj + 26. maj 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende