Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Pensionsret

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mads Bryde Andersen (19-54686b7a354979806b6c3548756b6c797a6c7547717c7935727c356b72)
  • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUA54035U

Engelsk titel

Pension Law

Kursusindhold

Pensionsordningerne er en hjørnesten i velfærdssamfundet. Værdien af private pensionsformuer overstiger 2.000 mia. kr. fordelt på individuelt eller kollektivt tegnede livs- og pensionsforsikringer, lovregulerede ordninger (ATP og LD), pengeinstitutordninger (kapital- og ratepensioner) og firmapensionskasser. Reglerne for de enkelte ordninger er komplicerede og trods de betydelige værdier er mange retsspørgsmål, herunder af aftaleretlig art, uafklarede. Derfor giver pensionsretten mulighed for at arbejde med van¬skelige retlige problemstillinger ved brug af både formueretlige og offentligretlige regler.

•  Introduktion til pensionsretten: Pensionssystemets opbygning (de tre ”søjler”) og retskilder
• Tjenestemandspension, arbejdsmarkedspension og firmapension. 
• Vilkår i pensionsordninger: Aftaleregulering og dækninger.
• Sociale pensioner i hovedtræk: Hovedlinjerne i pensionsordningerne i søjle 1: Folkepension, førtidspension, fleksjob, efterløn, ATP.
• Det finansielle tilsyn i hovedtræk: Koncessionsreguleringen. Samspillet mellem tilsyns- og aftaleregler. Tilsynets elementer (god skik, solvens mv.). Det tekniske grundlag. Det beregningsmæssige og fordelingsmæssige kontributionsprincip. Påbudsregulering. Solvens. Oplysnings¬forpligtelser.
• Pensionsinstitutternes ledelse, rådgivning og sagsbehandling. Kontrol- og klageregler.
• Aftale- og erstatningsretlige spørgsmål: Hvornår får pensionsløftet retsvirkninger? Retsvirkningerne af fejlagtig optagelse.
• Garantier i pensionsforhold: Retlige konsekvenser af, at et pensionsinstitut ”garanterer” en pensionsydelse eller en depottilskrivning. Retsvirkninger og fortolkning. Kan garantier miste gyldigheden ved senere uforudsete forhold?
• Pensionsbeskatning og pensionsafkastbeskatning i hovedtræk. En gennemgang af hovedreglerne i pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven.
• Pensionsformuers stilling ved ægtefælleskifte og død

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at sætte den studerende i stand til at
- Analysere de forskellige pensionsordninger indhold i et partsperspektiv og i en samfundsmæssig ramme;
- Identificere retlige problemstillinger ved pensionsordningernes etablering og administration og ved ændringer;
- Forstå de retlige rammer for private og offentligretlige pensionsordninger og samspillet mellem disse ordninger;
- Analysere aftaleretlige, arbejdsretlige, foreningsretlige eller tilsynsretlige problemer i enkelte pensionsordninger;
- Træffe velbegrundede valg om specifikke spørgsmål under administration og opfyldelse af en pensionsordning;
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Tilmelding

Tilmelding som deltids-/meritstuderende:

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Vis yderligere information

Studienævn

Jura

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

C1
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

-

Kapacitet

DKK 10.000

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

• Mads Bryde Andersen: Dansk Pensionsret (2013) – dele af bogen læses alene i hovedtræk.
• Andet materiale stillet til rådighed via Absalon.

Pensum omfatter cirka 500 sider.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 34
Forberedelse 241
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

2. - 6. januar 2017 (vejl. periode)

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende