Strafferetssagen - praktik og procedure

Kursusindhold

Kursets formål er at give de studerende redskaber til at håndtere de problemer, der typisk opstår under forberedelsen og afviklingen af straffesager i retten. Kurset er inspireret af de trial advocacy-kurser, der tilbydes på mange amerikanske og engelske universiteter. Undervisningen retter sig særligt mod studerende, som påtænker en karriere som anklager, forsvarer eller dommer. Kurset er også egnet for studerende, som deltager i processpil.
Undervisningen omfatter dels en teoretisk del (straffeproces, bevisret, vidnepsykologi og kommunikationsteori mv.), dels en række praktiske øvelser (forelæggelse, afhøring, bevispræsentation og procedure) og forudsætter derfor aktiv studenterdeltagelse. Undervisningsforløbet vil være bygget op over én enkelt case (en større straffesag). En del af undervisningen vil bestå i gæsteforelæsninger, ligesom holdet vil overvære en straffesag i retten.

Undervisning består af forelæsninger, praktiske øvelser og diskussioner. Der vil være enkelte gæsteforelæsninger. I forbindelse med undervisning vil holdet overvære mindst én straffesag i retten. Blandt de centrale emner, der vil blive behandlet på kurset, er:
- aktørernes rolle under straffesagen (anklageren, forsvareren og dommeren)
- praktisk strafproces
- argumentation i retten (retssagens retorik)
- kommunikation i retten (kropssprog, stemmeføring mv.)
- psykologi i retten (vidnepsykologi mv.)
- straffesagens forberedelse (taktiske overvejelser mv.)
- straffesagens indledning i retten (forelæggelse mv.)
- afhøring og modafhøring af tiltalte og vidner
- andre bevismidler (synbare, lydoptagelser mv.)
- anvendelse af visuelle virkemidler i retssalen
(kort, video, fotos, PowerPoint mv.)
- procedure, replik og duplik

Engelsk titel

Criminal Proceedings - Practice and Procedure

Målbeskrivelse

- redegøre i hovedtræk for retsplejelovens regler om hovedforhandling af straffesager
- referere grundlæggende bevisretlige principper
- gennemgå strafferetssagens forløb
- beskrive strafferetssagen aktører og deres roller
- redegøre for anvendelsen af forskellige bevismidler i retten, herunder for de praktiske og processuelle udfordringer som de enkelte bevistyper indebærer
- identificere og analysere retssikkerhedsmæssige problemområder i forbindelse med hovedforhandlingen af straffesager, herunder i et menneskeretligt perspektiv
- gengive grundlæggende vidnepsykologisk teori
- demonstrere praktiske færdigheder i mundtlig domsforhandling, herunder forelæggelse, afhøring, bevispræsentation og procedure.
- diskutere og perspektivere relevante problemstillinger på baggrund af den opnåede indsigt fra undervisningen.
- formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde.

Enkelte øvelser vil foregå i Ole Due Salen (Juridisk Fakultets retslokale).

Materialesamling. En del materiale er på engelsk.

ECTS
10 ECTS
Prøveform
Mundtligt forsvar, 20 min
Mundtlig eksamen på baggrund af synopsis, 20 minutter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 34
  • Forberedelse
  • 241
  • Total
  • 275