Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Psykiatriret

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

DKK 10.000

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mette Hartlev (13-59718080713a546d7e807871824c76817e3a77813a7077)
  • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUA04506U

Engelsk titel

Legal Psychiatry

Kursusindhold

De strafferetlige regler om særforanstaltninger samt loven om frihedsberøvelse og tvang i psykiatrien er det centrale i faget. Vægten lægges på såvel de enkelte tvangsindgrebs materielle indhold som på de processuelle sider af praksis. Hensynet til individets retssikkerhed vil være en gennemgående synsvinkel på stoffet.
Rammerne for strafferetsundervisningen på 2. år tillader ikke en fordybning i de teoretiske og praktiske spørgsmål i forbindelse med utilregnelighed og særforanstaltninger. På overbygningskurset vil der blive lejlighed til at gå nærmere ind i dette stof. Hvordan foretages en mentalundersøgelse, hvad indeholder den, og på hvilken måde har den indflydelse på behandlingen af den psykisk abnorme lovovertræder? Hvorledes bedømmer man i strafferetten sindssyge personer og lovovertrædere med intelligensdefekter eller karakterafvigelser? Hvilket indhold har domme til psykiatriske foranstaltninger og tidsubestemte forvaringsdomme, og hvornår anvendes de? Hvordan fordeles opgaverne i fuldbyrdelsen, og hvordan foregår samspillet mellem kriminalforsorgen og behandlingsinstitutionerne? Ofte, men ikke altid, vil sådanne foranstaltninger have en baggrund i lovbrud, og i nogle tilfælde skal der træffes et valg mellem det strafferetlige og det civilretlige regi.
Indgreb efter psykiatriloven forudsætter blandt andet, at en person er farlig eller i øvrigt har et særligt behandlingsbehov. Psykiatriloven indeholder blandt andet bestemmelser om tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangsbehandling og fysisk tvang. Klager over afgørelser herom kan indbringes for lokale klagenævn, og desuden for domstolene, hvis det drejer sig om en frihedsberøvelse eller indgreb, der kan have karakter af en frihedsberøvelse. Det offentliges interesser i forbindelse med domstolsprøvelse og klagesager varetages blandt andet af jurister i statsamterne. Loven indebærer en særlig retliggørelse af et område, som dermed har fået væsentlig betydning for mange juridiske praktikere. Psykiatriloven har været til revision i folketingsåret 1997-98 og igen i 2005-06.
I de senere år har man afviklet et stort antal sengepladser på psykiatriske hospitaler og udviklet nye ambulante foranstaltninger. Retsstillingen for patienter i den såkaldte distriktspsykiatri vil blive inddraget i undervisningen.
Kurset omfatter såvel normative som faktiske aspekter af regler og praksis. Menneskeretlige aspekter vil blive belyst, og der vil blive draget sammenligninger med forholdene i andre lande. Vilkårene for de personer, som på retligt grundlag undergives psykiatriske eller andre behandlingsmæssige foranstaltninger, er af grundlæggende betydning i behandlingen af stoffet.

Det strafferetlige stof vil omfatte psykosebegrebet, andre abnormtilstande, mentalundersøgelser, anvendelsen af tiltalefrafald, dom til psykiatriske foranstaltninger, forvaring, foranstaltninger over for åndssvage, meddelelse af friheder til domfældte, udskrivning, ændring og ophævelse af retsfølger, tilsyn under den fri kriminalforsorg samt strafnedsættelse og strafbortfald.
Gennemgangen af psykiatriloven vil omfatte de materielle, personelle og processuelle betingelser for frihedsberøvelse og andre tvangsindgreb, reglerne om tvangsprotokol, efterprøvelse, indberetning, vagt ved fiksering, patientrådgivere, reglerne om klageadgang og domstolsprøvelse, psykiatriske foranstaltninger over for mindreårige, samt de såkaldte farlighedsdekreter.
Praktikere fra forskellige grene af straffesystemet vil blive inddraget i undervisningen, som også vil omfatte en række studieture, herunder til et fængsel og til et psykiatrisk hospital.

Målbeskrivelse

- Redegøre for og forklare:
- de overordnede principper for anvendelse af tvang efter psykiatriloven
- de materielle og formelle betingelser for anvendelse af tvang
- psykiatriske patienters rettigheder efter psykiatriloven
- sundhedspersoners pligter efter psykiatriloven
- psykiatrilovens bestemmelser om klageadgang og domstolsprøvelse
- betingelserne for straffrihed efter straffelovens § 16
- særforanstaltninger, der efter straffelovens kapitel 9 kan anvendes i forhold til psykiatriske patienter.
- Identificere og analysere relevante juridiske problemstillinger indenfor faget ud fra såvel relevant litteratur som nævns- og domstolsafgørelser.
- Perspektivere psykiatrirettens samfundsmæssige betydning, eventuelle uhensigtsmæssigheder og alternative reguleringsmuligheder
-Diskutere relevante løsninger af identificerede problemstillinger og på baggrund heraf træffe velbegrundede valg.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kapitlerne om utilregnelighed og særforanstaltninger i en af de gængse fremstillingers seneste udgave forudsættes bekendt.

Tilmelding

Tilmelding som deltids-/meritstuderende:

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Vis yderligere information

Studienævn

Jura

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema for undervisningstid
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

-

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Forskrifter
Hentes fra www.retsinfo.dk, herunder: 

  • Lovbekendtgørelse nr. 1729 af 2. december 2010 om anvendelse af tvang i psykiatrien
  • Bekendtgørelse nr. 1338 af 7. december 2010 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger
  • Bkg.1494 2006 om undersøgelse af post m.v.
  • Bkg.1341 2010 om patientrådgivere
  • Bkg.1343 2010 om underretning og klagevejledning i forbindelse med tvang i psykiatrien
  • Bkg.1414 2010 om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse


Litteratur
Psykiatriret af Helle Bødker Madsen og Jens Garde 2013.

Øvrig litteratur, domme, artikler fra Ugeskrift for Læger, materiale samling
Kan hentes i Absalon ved semesterstart.

I alt ca. 460 sider.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 34
Forberedelse 241
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse, 20 minutter

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Forår: 29. maj - 2. juni 2017 (vejl. periode)
 

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' for eksamen på KUnet

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende