Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

EU-Udbudsret

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår og Forår
Pris

DKK 10.000

Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Steen Treumer (13-5a7b6c6c75355b796c7c746c7947717c7935727c356b72)
  • Det Juridiske Fakultet
Kursusnummer: JJUA04076U

Engelsk titel

EU public procurement law

Kursusindhold

De EU udbudsretlige regler opstiller detaljerede og komplicerede regler for offentlige indkøb, der samlet set vedrører uhyre summer og hyppigt giver anledning til tvister. De offentlige indkøb udgør årligt ca. udgør 20 % af BNP i medlemsstaterne, og nationale domstole og klagenævn har behandlet tusindvis af udbudstvister. Hertil kommer, at EU-domstolen har afsagt et par hundrede afgørelser på området. Overtrædelse af udbudsreglerne kan få vidtrækkende konsekvenser, herunder pligt til at betale erstatning for tabt fortjeneste og den ubehagelige pligt til at afvikle en indgået kontrakt. Retstilstanden er fortsat usikker på en række centrale områder, der har afgørende betydning i praksis, og området giver ofte anledning til fortolkningstvivl selv for personer med et indgående kendskab til området. I undervisningen vil der blive lagt vægt på både udbudsreglernes indhold og deres håndhævelse. Den veludviklede praksis fra Klagenævnet for Udbud inddrages løbende i undervisningen. Undervisningen vil fokusere på følgende punkter:
• Udbudsdirektivernes formål og anvendelsesområde med særlig fokus på begrebet "ordregivende myndighed"
• Ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet
• Forhandlingsforbuddet
• Udelukkelse og udvælgelse af tilbudsgivere
• Tildeling af ordrer og indgåelse af kontrakt
• Ikke-økonomiske hensyn, herunder sociale hensyn og miljøhensyn
• Aflysning af udbudsproceduren uden indgåelse af kontrakt
• Håndhævelsen af de EU udbudsretlige regler.

Målbeskrivelse

Fagets mål er, at den studerende skal kunne:
- Forklare udbudsreglernes formål og anvendelsesområde
- Redegøre detaljeret for de udbudsretlige grundbegreber og procedureregler
- Identificere relevante udbudsretlige problemstillinger i komplekst materiale
- Analysere udbudsretlige problemstillinger, herunder fortolke relevante regler og praksis på baggrund af konkret faktum
- Argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger på konkrete problemstillinger på en systematisk og sammenhængende måde, som viser overblik over og indsigt i udbudsretlige regler og praksis samt træffe et sagligt begrundet valg imellem disse løsninger
- Perspektivere udbudsretlige regler og praksis i sammenhæng med udbudsreglernes overordnede formål og det indre marked
- Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Bemærkninger

Kursusfagene EU-udbudsret og EU Public Procurement Law udelukker gensidigt hinanden.

Tilmelding

Tilmelding som deltids-/meritstuderende:

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Vis yderligere information

Studienævn

Jura

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

C1
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

De studerende forventes at deltage aktivt i undervisningen. Det vil være en væsentlig fordel, hvis den studerende har en grundlæggende viden om EU-ret – specielt i relation til etableringen af det indre marked.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

• Peter Stig Jakobdsen, Sune Troels Poulsen og Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg: EU Udbudsretten, DJØF 2016, 3. udgave (pensum er ca. 400 siders uddrag af bogen)
• Udvalgte retsvidenskabelige artikler (ca. 100 sider) og afgørelser

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Seminar 34
Forberedelse 241
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen med forberedelse, 20 minutter

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Efterår: 16. - 20. januar 2017 (vejl. periode)

Forår: 12. juni - 16. juni 2017 (vejl. periode)
 

Reeksamen

Se 'Vigtige datoer' på KUnet

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende