Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Tysk - Bachelorprojekt, forår

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Anna Lena Sandberg (5-6673736678456d7a7233707a336970)
  • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Kursusnummer: HTYB00742U

Engelsk titel

German - Bachelor's project, spring

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset pro-blemstilling inden for tysk sprog, litteratur, historie eller samfundsfor-hold
  • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori, empiri og me-tode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstil-ling
  • gennemføre en undersøgelse af tysksprogede tekster, tysksproget em-piri eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte
  • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets pro-blemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
  • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstem-melse med videnskabelige krav og normer
  • udtrykke sig på et leksikalsk, morfologisk, syntaktisk og ortografisk kor-rekt og idiomatisk tysk eller dansk
  • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé

Uddannelse

Tysk

Studienævn

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Vejledning

Undervisningssprog

Tysk
Delvist på dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 409,5
Total 409,5

Eksamen (BA 2012-ordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​tysk/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende