Tysk - Bachelorprojekt, efterår

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset pro-blemstilling inden for tysk sprog, litteratur, historie eller samfundsfor-hold
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori, empiri og me-tode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstil-ling
 • gennemføre en undersøgelse af tysksprogede tekster, tysksproget em-piri eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets pro-blemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig
 • udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstem-melse med videnskabelige krav og normer
 • udtrykke sig på et leksikalsk, morfologisk, syntaktisk og ortografisk kor-rekt og idiomatisk tysk eller dansk
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé
Engelsk titel

German - Bachelor's project, fall

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 409,5
 • Total
 • 409,5