Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

PÆD, Modul 2: Metodiske tilgange til pædagogisk forskning.

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Pia Karstoft Andersen (8-7066777879746b79456d7a7233707a336970)
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Kursusnummer: HPÆK03561U

Engelsk titel

Methodlogical Procedure to Educational Research

Kursusindhold

Modul 2 gennemføres samtidig med modul 1: Pædagogikkens forskningsfelt, hvor der arbejdes med at identificere pædagogikkens genstandsfelt og forskningspositioner. I samspil hermed skærper Modul 2 fokus på hvordan sammenhængen mellem forskningsstrategier, teoretiske og empiriske positioner kan operationaliseres gennem metodiske valg. Modulet giver både metodeteoretiske og praktiske forudsætninger for at gennemføre selvstændigt analytiske arbejde i dette og de efterfølgende moduler.

Sideløbende med den afgrænsning af pædagogikkens forskningsfelt, der foregår på Modul 1 har dette modul til formål at give den studerende en grundig indføring i pædagogikkens forskningsmetoder i relation til forskellige forskningsmetodologier. Der tages udgangspunkt i anvendte forskningsmetoder og i deres metodologier og teoretiske rammer. På denne baggrund giver modulet den studerende mulighed for at arbejde med forskningsmetodologier med udgangspunkt i pædagogiske projekters konkrete indhold og udformning.

I modulet arbejdes der med metode i tæt sammenhæng med spørgsmål om forskningsretninger, teorivalg, empiriproduktion og analysestrategier samt med forskellige forståelser af metoders status i forskningsprocessen. Herigennem vil den studerende tilegne sig kompetencer i at gennemløbe den del af processen, der særligt vedrører metodiske begrundelser, valg og design som udgør en væsentlig bestanddel af arbejdet med at udvikle selvvalgte projekter.

I modulet får den studerende overblik over forskningsmetoder og deres metodologiske forankring, som muliggør selvstændigt begrundede nedslag og fordybelse i et udvalg af metoder, såsom interview, observation, kildestudier, begrebsanalyse, spørgeskemaer og statistisk bearbejdning. Igennem det overblik, som etableres igennem modulet, bliver det endvidere muligt for studerende at analysere og kontrastere de måder hvorpå metoderne anvendes. Da den studerendes arbejde med at udvikle egne projekter er i centrum for modulet, tilrettelægges undervisningen både som undervisning/plenumdiskussioner og som workshops og gruppearbejder. De studerende giver undervejs oplæg i workshop og feedback på fagfællers arbejde relateret til problemformulering og metodedesign, de konkrete projekt- og metodevalg samt disses sammenhæng med teorivalg og forskningsinteresser. Dette munder ud i arbejdet med en synopsis, der omhandler et selvstændigt formuleret projekt og dets metodologiske problemstillinger.

Tilmelding

Via STADS selvbetjening

Kandidattilvalg: Ansøgere udenfor Humaniora skal søge via  ansøgningsskemaet herunder: http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/ Skemaet skal sendes til sn-mef@hum.ku.dk senest d. 1. juni 2016

Uddannelse

Kandidat, Pædagogik.

Studienævn

Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling

Underviser

Jan T. Frederiksen, Tine Brøndum

Skemagruppe

,
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning.

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 42
Undervisningsforberedelse 367,5
Total 409,5

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale.
Eksamenssproget er dansk

Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​paedagogik/​

Censurform

Ingen ekstern censur
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende