Musikvidenskab: Musikpædagogiske problemstillinger

Kursusindhold

Forløbet består af et projektorienteret undervisnings- og vejledningsforløb, ”forbløffende praksisser”, der danner grundlag for udarbejdelse af en projektopgave om et selvvalgt musikpædagogisk tema. Indføring i case-baserede metoder til observation af og refleksion over musikpædagogisk praksis, herunder diskussion af musikpædagogiske problemstillinger, som giver rum for udveksling af erfaringer med indsamling og analyse af empirisk materiale.

Kurset tilrettelægges som en kombination af forelæsninger og projektfremlæggelse i grupper med tilhørende vejledning af grupper og individuelle studerende i udformning og gennemførelse af projektet.


Der undervises i 8 uger á 3 timer ugentligt.  

 

Engelsk titel

Musicology: Musico-pedagogical problems in the Practice of Music Education

Uddannelse

Musikvidenskab KA2008 ordn.

Målbeskrivelse

Mål: 

Eksaminanden skal kunne:

• analysere og vurdere musikpædagogisk praksis gennem observation

• formulere, analysere og diskutere musikpædagogiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag

• gennemføre et empirisk projektarbejde vedrørende en musikalsk instruktionssituation fra selvvalgt praksisfelt (f.eks. instrumentalundervisning, kordirektion, rytmisk sammenspil eller skoleundervisning).

Forelæsning, projektfremlæggelser og –drøftelser.

Basislitteratur:

Fink-Jensen, K. (2012). Forbløffende praksisser – en fænomenologisk undervisningsstrategi. København. Hans Reitzel (ca. 130 s.) udkommer i oktober.

Nielsen, F. V. (1999). Den musikpædagogiske forsknings territorium: Hovedbegreber og distinktioner i genstandsfeltet. Skolefag, Læring & Dannelse, arbejdspapirer, 14. (44 s.) (sendes elektronisk til de tilmeldte).

Nielsen, F. V. (1998). Almen musikdidaktik (1. eller 2. reviderede udgave). København: Akademisk Forlag, kap.1 og 2. (87 s.)

Studerende fra musikvidenskab uden forudgående forudsætninger inden for musikpædagogisk og musikdidaktisk teori bør forberede sig ved at læse:
Hanken, I. M., & Geir, J. (1998). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (242 s.)

Kurset kan følges af KA-studerende (fagelementerne 447 og 451 på KA2008-ordningen og BA2012 ordningen (fagelement 162). ECTS-vægten er afhængig af valget af eksamen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Afhængig af eksamensvalget, ligeledes varierer ECTS-vægten alt efter hvilken eksamen, der aflægges.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 143
 • Eksamensforberedelse
 • 42
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 210