Musikvidenskab: Musikpædagogiske problemstillinger

Kursusindhold

Forløbet består af et projektorienteret undervisnings- og vejledningsforløb, ”forbløffende praksisser”, der danner grundlag for udarbejdelse af en projektopgave om et selvvalgt musikpædagogisk tema. Indføring i case-baserede metoder til observation af og refleksion over musikpædagogisk praksis, herunder diskussion af musikpædagogiske problemstillinger, som giver rum for udveksling af erfaringer med indsamling og analyse af empirisk materiale.

Der undervises i 10 uger á 3 timer ugentligt.

Kurset planlægges således at der er nogle undervisningsfri uger i løbet af semestret af hensyn til de studerendes feltarbejde. 

 

 

Engelsk titel

Musicology: Musico-pedagogical problems in the Practice of Music Education

Uddannelse

Musikvidenskab KA2008 ordn.

Målbeskrivelse

Mål: 

Eksaminanden skal kunne:

• analysere og vurdere musikpædagogisk praksis gennem observation

• formulere, analysere og diskutere musikpædagogiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag forstået som et kritisk, systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag

• gennemføre et empirisk projektarbejde vedrørende en musikalsk instruktionssituation fra selvvalgt praksisfelt (f.eks. instrumentalundervisning, kordirektion, rytmisk sammenspil eller skoleundervisning).

Forelæsning, projektfremlæggelser og –drøftelser.

Basislitteratur:

Fink-Jensen, K. (2012). Forbløffende praksisser – en fænomenologisk undervisningsstrategi. København. Hans Reitzel (ca. 130 s.) udkommer i oktober.

Nielsen, F. V. (1999). Den musikpædagogiske forsknings territorium: Hovedbegreber og distinktioner i genstandsfeltet. Skolefag, Læring & Dannelse, arbejdspapirer, 14. (44 s.) (sendes elektronisk til de tilmeldte).

Nielsen, F. V. (1998). Almen musikdidaktik (1. eller 2. reviderede udgave). København: Akademisk Forlag, kap.1 og 2. (87 s.)

Studerende fra musikvidenskab uden forudgående forudsætninger inden for musikpædagogisk og musikdidaktisk teori bør forberede sig ved at læse:
Hanken, I. M., & Geir, J. (1998). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (242 s.)

Det forudsættes, at den studerende sideløbende deltager i et musikalsk praksisfelt efter eget valg. Arbejdet i praksisfeltet danner grundlag for indsamling af empiri, som skal bruges i projektarbejdet. Der udarbejdes en projektrapport med henblik på at diskutere en musikpædagogisk problemstilling.

Kurset kan følges af KA-studerende (fagelementerne 447 og 451 på KA2008-ordningen og BA2012 ordningen (fagelement 162). ECTS-vægten er afhængig af valget af eksamen.

Kurset omfatter 8 undervisningsgange à 3 timer + 2 projektseminarer à 3 timer samt vejledning i grupper eller individuelt.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Afhængig af eksamensvalget, ligeledes varierer ECTS-vægten alt efter hvilken eksamen, der aflægges.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 311
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420