AFLYST ÅU Musikvidenskab: Musik og censur: Æstetik, politik, historie

Kursusindhold

Dette kursus tilbyder en introduktion til nogle af de forhold, som gør, at musik til alle tider har været forsøgt begrænset, reguleret og censureret af skiftende aktører, lige fra reformationens konflikter om kirkens musik til nyere diskussioner om musikforbehold inden for islam.

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab, Åbent Universitet

Målbeskrivelse
 • planlægge og gennemføre en afgrænset musikhistorisk undersøgelse på grundlag af et selvvalgt pensum og ud fra en selvstændigt udformet problemformulering

 • formidle viden om et specifikt musikhistorisk emne og de dertil knyttede problemstillinger under anvendelse af en for emnet relevant terminologi

 • behandle for emnet relevante metodiske og teoretiske problemstillinger på et elementært niveau

 • gennemføre en hensigtsmæssig litteratursøgning

 • udfærdige korrekt akademisk fremstilling, herunder beherske formalia

 • reflektere over disse problemstillinger ud fra den indsigt i almene humanvidenskabelige problemstillinger

Undervisningen foregår som holdundervisning med tilhørende vejledning af grupper og individuelle studerende.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave på grundlag af en godkendt problemformulering og en godkendt
bibliografi.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 311
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420