AFLYST Musikvidenskab: 100 turbulente år med jazz (Efterår 2016)

Kursusindhold

Jazz er i dag blevet en musik, der kan lyde på næsten uendeligt mange måder. Hvor kommer denne udviklingstrang fra, og lå det allerede i kortene for 100 år siden, at jazz havde disse potentialer? For at besvare dette må vi studere historien, musikken, musikerne og ikke mindst de diskussioner, der har præget jazzen igennem årene.

Engelsk titel

Not in english

Uddannelse

Musikvidenskab, Åbent Universitet.

Målbeskrivelse
 • planlægge og gennemføre en afgrænset musikhistorisk undersøgelse på grundlag af et selvvalgt pensum og ud fra en selvstændigt udformet problemformulering

 • formidle viden om et specifikt musikhistorisk emne og de dertil knyttede problemstillinger under anvendelse af en for emnet relevant terminologi

 • behandle for emnet relevante metodiske og teoretiske problemstillinger på et elementært niveau

 • gennemføre en hensigtsmæssig litteratursøgning

 • udfærdige korrekt akademisk fremstilling, herunder beherske formalia

 • reflektere over disse problemstillinger ud fra den indsigt i almene humanvidenskabelige problemstillinger

Undervisningen foregår som holdundervisning med tilhørende vejledning af grupper og individuelle studerende.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave på grundlag af en godkendt problemformulering og en godkendt bibliografi.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 311
 • Eksamensforberedelse
 • 84
 • Vejledning
 • 1
 • Total
 • 420