Moderne Kultur/Teatervidenskab/Visuel Kultur: Kulturpolitisk emne, forløb 2 b: Repræsentation igennem kulturprodukter og -institutioner. Strategi, kuratering og formidling

Kursusindhold

Igennem kunst, litteratur, film og andre kulturprodukter, kan man finde tegn på, hvordan forskellige samfundsgrupper bliver betragtet og/eller betragter sig selv. Denne form for repræsentation arbejder bl.a. Kulturstyrelsen og de danske kulturinstitutionerne aktivt med - men hvordan?

 

For at finde ud af det, skal vi arbejde med eksplicit og implicit kulturpolitik med fokus på den (mangel på?) diversitetsfremstilling, der findes i danske statsstøttede kulturprodukter og -institutioner.

 

På kurset skal vi afdække, hvilke strategier Kulturstyrelsen har fastsat for diversitetsfremstilling, og bl.a. hvordan disse forholder sig til armslængdeprincippet, hvis pointe er at holde politiske krav ude af kulturproduktionen. Vi skal ligeledes undersøge, om principperne i de officielle strategier kan implementeres direkte i institutionernes hverdag, eller om der kræves en vis oversættelse og transformation, for at det skrevne kan omgøres til reelle tiltag.

 

Derudover skal vi arbejde med, hvem der repræsenteres igennem dansk kultur. Er gruppen sammenlignelig med sammensætningen af det danske folk? Og hvad er fordelene og udfordringerne ved dette? Er der i repræsentationsmulighederne spor af bestemte grundlæggende antagelser? Og hvilke konsekvenser har disse for det endelige udtryk?

 

Vi skal både anvende kulturteoretiske (Judith Butler; Stuart Hall), kulturpolitiske (Peter Duelund; Jonathan Pacquette & Eleonora Redaelli) og organisationsteoretiske tekster (Rosabeth Moss Kanter; Edgar Schein), da denne type undersøgelser kræver en tværfaglig tilgang. Du vil derfor både skulle bedrive værkanalyse, undersøge kurateringens implicitte værdier, analysere strategiske rapporter fra ministerier og styrelser, samt opbygge en forståelse for de repræsentationsmuligheder, der findes i kulturen.

Engelsk titel

Modern Culture/Theatre and Performance Studies/Visual Culture:Cultural Policy: Representation through Cultural Product and Institutions: Strategy, Curating and Communication

Uddannelse

Moderne Kultur og Kulturformidling

Undervisningen vil bestå af en kombination af forelæsninger, oplæg fra de studerende og fælles diskussioner. Det forventes, at de studerende deltager aktivt i undervisningen, bl.a. i de planlagte ekskursion til danske kulturinstitutioner.

Studerende, som vælger eksamen med aktiv undervisningsdeltagelse, skal aflevere to obligatoriske småopgaver, som læreren definerer, for at bestå kurset. Studerende anbefales at skaffe Stuart Hall’s Representation - Cultural Representations and Signifying Practices, Sage Publications, 2nd edition, 2013, og kompendiet til kurset.

Kurset er ét ud af tre kulturpolitiske kurser tilbudt i dette semester, der konstituerer anden halvdel af et kulturpolitisk modul 5 på 2015 studieordningen (den første del er det obligatoriske kursus Cultural Policy – Theory, Method & Analysis, som bliver undervist i første del af semestret).

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kan aflægges som eksamen på følgende moduler (dog altid sammen med forløb 1):
På MKK-2008-ordningen: Modul 14
På MKK 2015-ordningen: Modul 5
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Eksamen
  • 42
  • Forberedelse
  • 140
  • Total
  • 210