LIN; Lingvistiske metoder

Kursusindhold

Engelsk titel

Linguistic methods

Uddannelse

Lingvistik

Målbeskrivelse

Efter bestået prøve kan den studerende

- afgrænse et mindre sprogvidenskabeligt problem;

- opstille en undersøgelse med design og metoder til belysning af problemet, herunder redegøre for relevansen af de analytiske kompetencer der er opnået gennem fagelementerne Introduktion til lingvistik, Dansk sprog, Almen fonetik og Semantik og pragmatik i analyser af det sproglige problem;

- lave en elektronisk litteratursøgning og redegøre for den;

- fremstille problemet og undersøgelsen i form af et projektforslag der lever op til fagtraditionens krav med hensyn til (kort) redegørelse for hidtidige forskningsresultater, noteapparat og referencer.

Fagelementet opøver især den studerendes metodemæssige kompetence og kompetence i faglig formidling.

 

Holdundervisning

Dette fag er en del af Lingvistisk videnskabsteori.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Total
  • 206