KØN; Cyborgs, gudetricks og feministisk kvantemekanik - Køn og videnskab

Kursusindhold

Dette kursus tager udgangspunkt i kønsforskningens videnskabsteoretiske diskussioner og de principielle spørgsmål om de videnskabelige traditioner, som kønsforskningen giver anledning til.

Består sand videnskabelighed i at kunne hæve sig over kønnede, klassemæssige og etniske forskelle – eller består den netop i at kunne reflektere kritisk over hvilke forskelle, der gør en forskel? Hvordan kan man videnskabeligt forholde sig til forskellighed? Og hvilke etiske og politiske konsekvenser kan forskelstænkning have?

Vi skal arbejde med et udvalg af kanoniserede feministiske tænkere som har anlagt et kritisk blik på standarterne for vidensproduktion, akademiske normer og forestillinger om objektivitet og redelighed. Flere af kursets centrale tekster er desuden eklatante eksempler på hvordan kønsforskere gennem tiden har udfordret de akademiske formidlingsgenrer, for derved at rykke ved vores forestillinger om viden, væsentlighed og erkendelse. Undervejs får vi blandt andet lejlighed til at gå i dybden med Donna Haraways ”A Cyborg Manifesto”, Helene Cixous’ At komme til skriften, Karen Barads ”Posthumanist Performativity” og Sara Ahmeds ”A Phenomenology of Whiteness”. På tværs af teksternes indbyrdes forskellighed findes det fællesstræk at de i form og indhold forstyrrer en række af de dikotomier (hierarkiserende modsætninger) som meget videnskabelig tænkning hviler på, herunder: subjekt/objekt, subjektivt/objektivt, generelt/partikulært, epistemologi/ontologi.

Vi skal se nærmere på den moderne videnskabs historie med henblik på kønnets betydning i den videnskabshistoriske udvikling: Hvad har det videnskabshistorisk set betydet, at kvinder var udelukkede fra uddannelsesinstitutioner som fx universitetet? Hvilke forandringer medførte det, at kvinderne fik adgang? Og hvilken betydning har det at der i sidste del af det 20. århundrede – i forlængelse af politiske bevægelser i samfundene – er etableret selvstændige institutter og centre for forskning i køn, race og seksualitet?

Du vil desuden få lejlighed til at undersøge, hvad en kønsvinkel kan betyde for din egen kernefaglighed.

Engelsk titel

Gender and Science

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Eksaminanden skal:

 • kunne redegøre for og sammenligne fagets centrale begreber og teorier og reflektere over kønnets betydning i den videnskabshistoriske udvikling;
 • Kunne forholde sig kritisk til kønsforskningens historiske og videnskabsteoretiske grundlag og denne forsknings teoretiske positioner;
 • kunne diskutere og kritisere aktuelle problemstillinger og debatter inden for køn og videnskabsteori;
 • kunne formidle fagets teorier i et klart og korrekt sprog.

 

KA-2008

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/koensstudier/koensstudier_katv_2008.pdf

BA-TV særligt studeret emne

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/koensstudier/koensstudier_batv_2007.pdf

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Mundtlig eksamen med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Total
 • 412,5