Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KK, Statistik for humanister – lær at bruge kvantitative data i kvalitative studier (F17)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Andreas Bandak (6-65647167646e436b7870316e7831676e)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HKKK00047U

Engelsk titel

Statistics in the humanities – how to use quantitative data in qualitative studies

Kursusindhold

På kurset vil den studerende via undervisning og ’learning by doing’ få indblik i statistikkens muligheder og begrænsninger for humanister. Det drejer sig ikke om at lære de matematiske formler bag statistikken, men om at opnå fortrolighed med udarbejdelsen af simpel statistik og refleksion over humanisters brug af tal (gemt i generaliseringer som ’meget få’, ’ofte’, ’næsten alle’, ’lidt flere end før’, ’voksende’, ’accelererende’, o.l.). Dette vil ske ved, at den studerende individuelt eller i grupper lærer at udarbejde et spørgeskema, som forholder sig til et aktuelt samfundstema eller egne faglige interesser. Spørgeskemaet anvendes i en praktisk øvelse, hvor skemaet uddeles blandt medlemmer af en nærmere udvalgt målgruppe. Svarene i de udfyldte spørgeskemaer bliver efterfølgende konverteret til tal og behandlet i statistikprogrammet SPSS. Den studerende lærer at anvende simple statistiske redskaber på computeren (frekvens og krydstabeller), som er de langt mest brugte i kvantitative undersøgelser og opgørelser. Der vil samtidigt blive lejlighed til at prøve sig frem i SPSS med grafiske fremstillinger, som vil kunne bruges i den afsluttende frie hjemmeopgave til at understrege de studerendes fortolkninger af spørgeskemaets resultater. Gennem hele forløbet vil der blive lagt vægt på, at den studerende reflekterer over de muligheder og begrænsninger, som ligger i brugen af kvantitative mål inden for kvalitativ humanistisk- og socialvidenskabelig forskning. Kurset er således en øvelse i at få kvantitative og kvalitative metoder til at spille sammen.

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2007-studieordning
Statistisk emne A (HKKB10161E)
Statistisk emne B (HKKB10171E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Statistisk emnespecialisering A (fagelementkode HKKK03331E)
Statistisk emnespecialisering B (fagelementkode HKKK03341E)

Anbefalede faglige forudsætninger

BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.

Bemærkninger

Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til enten BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS) eller KA-tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (30 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.

Tilmelding

Kandidattilvalg for studerende på Humaniora skal tilmeldes via selvbetjeningen. Læs mere på din uddannelsesside på KUnet.dk.

For studerende fra andre fakulteter/universiteter:
http://hum.ku.dk/uddannelser/vejledning/merit/

Uddannelse

BA tilvalg studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier 2007 eller

KA tilvalg studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier, 2008

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

NN

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Se under kursusindhold

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Størstedelen af undervisningsmaterialet vil blive uploaded i kursets elektroniske grupperum i Absalon på KUnet.dk.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 320
Forelæsninger 42
Praktiske øvelser 50
Vejledning 0,5
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Se studieordninger her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende