Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

KK, Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier (E16)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Niveau Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Andreas Bandak (6-66657268656f446c7971326f7932686f)
  • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Kursusnummer: HKKK00026U

Engelsk titel

Social and cultural theory for cross-cultural and regional studies

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i kultur- og samfundsforståelse ud fra et antropologisk perspektiv. Undervisningen former sig som en gennemgang af de vigtigste –ismer, såsom evolutionisme, funktionalisme, strukturalisme, symbolisme, postmodernisme, m.fl, med vægt på udvalgte problemfelters teoridannelse og videnskabshistoriske baggrund. Gennemgangen er præget af en række eksempler på, hvorledes teorierne har været anvendt i konkrete analyser af samfund og kultur i forskellige regioner af verden. Kurset giver de studerende kompetence i at formulere og arbejde med kultur- og samfundsteoretiske problemstillinger og sigter på at opøve kulturvidenskabelig refleksion over sammenhængen mellem forskerens positionering og anvendelsen af teorier og analysemetoder. Ved hjælp af et kultursammenlignende og tværkulturelt perspektiv giver kurset en analytisk referenceramme, der kan bruges af de studerende uanset faglig baggrund

Målbeskrivelse

BA tilvalg 2007-studieordning:
Teoretisk emne A i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10011E)
Teoretisk emne B i Komparative Kulturstudier (fagelementkode HKKB10021E)

KA tilvalg 2008-studieordning:
Komparativ kultur- og samfundsteori A (fagelementkode HKKK03211E) 
Komparativ kultur- og samfundsteori B (fagelementkode HKKK03221E)

Anbefalede faglige forudsætninger

Det er et krav, at den studerende har bestået førsteårsprøven, inden tilvalget påbegyndes.

BA-studerende: Det Humanistiske Fakultets bacheloruddannelser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af bachelorgrundfaget, samt eventuel propædeutik, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende: Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidat-tilvalg eller tilsvarende, frit kunne blive
indskrevet på Komparative Kulturstudier. Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående faglelementer kandidatniveau i Komparatative Kulturstudier til eget fags kandidatordning.

Bemærkninger

Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS). En BA-studerende, som har bestået eksamen svarende til 45 ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.

Tilmelding

Udbydes også via Åbent Universitet på tompladsordning.
http://aabentuniversitet.hum.ku.dk/

Uddannelse

Udbydes efter BA tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Komparative Kulturstudier eller

KA tilvalg 2008-studieordning for Kandidattilvalg i Komparative Kulturstudier

Studienævn

Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Lars Højer, lhoejer@hum.ku.dk

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink herunder
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Publi@Kom på KUA, lokale 11a.0.02, står for trykning af kursuslitteraturen i form af artikler og uddrag fra bøger samlet i to kompendier. Det første kompendium kan købes tæt på semesterstart, det andet trykkes senere. Der vil desuden være en grundbog på kurset. Denne kan købes i Academic Book, KUA

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 370,5
Forelæsninger 42
Total 412,5

Eksamen

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Se studieordning:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​komparative_kulturstudier/​

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende