Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Projektorienteret forløb (tilvalg og valgfag)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jette Seiden Hyldegård (12-6d316b7c6f67686a64647567436b7870316e7831676e)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVK03112U

Engelsk titel

Acedemic Internship (elective)

Kursusindhold

Den studerende initierer selv sit projekt og finder selv et praktiksted. Forud for projektsamarbejdet indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og praktikstedet samt vejlederen på IVA. Den indgåede praktikaftale skal, inden det projektorienterede forløb startes, godkendes af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal fremgå, at praktikstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrø-rende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det skal fremgå af hjemmeopgaven, at det projektorienterede forløb er gennemført i overensstemmelse med disse krav .

Målbeskrivelse

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og kontekstualisere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informati-onsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.
 • Anvende anvendelsesorienteret praksiserfaring fra det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Omsætte teoretisk og metodisk viden i praksis i en praktisk problemstilling eller et praktisk, akademisk arbejdsfelt.
 • Identificere og opstille konkrete, praktiske faglige problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde.
 • På baggrund af en selvstændig analyse fremsætte løsningsforslag i forhold til den konkrete, praktiske faglige problemstilling.
 • Anvende relevante teorier og metoder på en problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde.
 • Formidle løsningsforslag i forhold til en konkret, praktisk faglig problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende arbejdsområde

Formelle krav

Som afslutning på det projektorienterede forløb udarbejder den studerende en projektrapport i form af en fri skriftlig hjemmeopgave.

Projektrapporten skal indeholde:
- En beskrivelse af den studerendes arbejdsopgaver i det projektorienterede forløb samt refleksioner over disse på baggrund af relevante teorier og metoder.
- En refleksion over egne læreprocesser i forbindelse med det projektorienterede forløb.

Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til hjemmeopgaven.

Herudover er der i det projektorienterede forløb krav om godkendt tilstedeværelse. Godkendelsen heraf indgår i en intern evaluering med deltagelse af vejleder og en kontaktperson fra den relevante virksomhed, institution eller organisation. Evalueringen vedlægges som bilag til projektrapporten.

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Underviser

Vejledere fra København og Aalborg

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Intet skema
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Projektsamarbejde og praktik.

Kapacitet

25 studerende

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 120
Projektarbejde 290,8
Total 410,8

Eksamen (Fri skriftlig hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Censurform

Ingen ekstern censur
Intern prøve ved flere eksaminatorer

Eksamensperiode

Sommereksamen 2017

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, august 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende