Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Aal., Kulturstudier - paradigmer og metodologier, Tilvalg

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jens Kristian Dahlgaard Gudiksen (8-6d7b6a6f71796b74466e7b733467677b346a71)
 • Det Informationsvidenskabelige Akademi
Kursusnummer: HIVK0310FU

Engelsk titel

Aal., Cultural Studies - theories and methods, Elective

Kursusindhold

Det er kursets generelle formål at skabe overblik over traditioner, skole- og teoridannelser indenfor feltet kulturstudier samt de kulturanalytiske metoder der knytter sig til disse teoridannelser. Kurset beskæftiger sig således med et historisk perspektiv på kulturstudiers teoretiske og metodologiske udvikling, men med hovedvægten på nyere og aktuelle kulturteoretiske strømninger. Disse kulturteoretiske strømninger arbejder generelt med relativt brede bestemmelser af kulturbegrebet og berører derved udtryksformer på kryds og tværs både horisontalt og vertikalt - i såvel kunst som hverdagslivet og i såvel avantgardistiske som mainstream sammenhænge. Kultur er i denne optik sociale fænomener, og kurset vil diskutere, hvordan forskellige kulturanalytiske fremgangsmåder forholder sig til dette i deres metodevalg og analysemetoder. Kurset vil endvidere diskutere hvilke former for viden forskellige kulturanalytiske fremgangsmåder frembringer.

Målbeskrivelse

Kompetencemål

Modulet giver den studerende

Viden om og forståelse af:

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

 

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • Afgrænse og behandle en problemstilling inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Selvstændigt og på et niveau, der afspejler indgående kendskab til og forståelse af fagets videnskabelige metoder, gøre rede for centrale teorier af relevans for det valgte emne.
 • Forholde sig kritisk til egne teoretiske og metodiske valg.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Uddannelse

Informationsvidenskab og kulturformidling, studieordning 2013

Studienævn

Det Informationsvidenskabelige Akademi

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skema under kursusbeskrivelsen. Undervisningen foregår I Aalborg
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning og forelæsninger

Kapacitet

25 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Sørensen, A. S., Høystad, O. M., Bjurström, E. & Halvard Vike (2010). Nye kulturstudier. Teorier og temaer. Oslo: Tiderne Skifter.
 • Hastrup, K., Rubow, C. og Tine Tjørnhøj-Thomsen (2014). Kulturanalyse. Kort fortalt. frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Just, S. N. & Burø, T. (2010). Kultur- og kommunikationsteori. En introduktion. Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
 • Poulsen, J. (1999). Kultur og betydning - kommunikation som kulturel og social praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 45
Eksamen 120
Eksamensforberedelse 245,8
Total 410,8

Eksamen (Fri skriftlig hjemmeopgave)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Eksamenssprog: Dansk
Omfang: Maks. 20 normalsider for en individual besvarelse

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Vintereksamen 2016

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, Februar 2017

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende