Projekt i interkulturel marketing - tysk

Kursusindhold

Der opnåes færdighed i:

 • Formulere en rapport, der kan benyttes som grundlag for fastlæggelsen af organisationens eller virksomhedens markedsførings- og ledelsesstrate-gier.
 • Skriftligt udtrykke sig klart, velstruktureret og korrekt på det studerede fremmedsprog.
 • Identificere relevante udfordringer i interkulturel markedsføing.
 • Udforme en velbegrundet problemformulering, der afgrænser og giver un-dersøgelsen retning.
 • Træfe informerede metodiske og teoretiske valg samt motivere dem.
 • Udarbejde et problemstyret og gruppebaseret projekt, der er empirisk fun-deret og belyser den identificerede udfordring.
 • Anvende teori(er) og metode(r), der effektivt bidrager til besvarelse af problemstillingen.
 • Kritisk analysere empiriske data fra et relevant teoretisk udgangspunkt.
 • Reflektere over emner og resultater/konklusioner, der er blevet identifice-ret som udfordringer i interkulturel marketing.
Engelsk titel

Project in Intercultural Marketing – German

Holdundervisning.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveform: Fri hjemmeopgave med mundtlig prøve. Problemformuleringen
skal godkendes af eksaminator.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen.
Eksaminationssprog: Tysk.
Gruppeprøve: Det anbefales at prøven aflægges som gruppeprøve (max 3
studerende) med individuel bedømmelse, men den kan også aflægges individuelt.
Hjemmeopgavens omfang er ved 2 studerende 12-15 normalsider og
ved 3 studerende 16-20 normalsider. Hver enkelt studerendes bidrag skal
være identificeret og kunne bedømmes for sig. De studerendes fællesbidrag
må ikke overstige 50 %.
Længden af den mundtlige prøve er ved 2 studerende 45 min. inkl. votering
og ved 3 studerende 1 time inkl. votering. Der gives ingen forberedelse.
Omfang: Hjemmeopgave: 8-10 normalsider;
Mundtlig prøve: 30 min. inkl.
votering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75