HIS 77. Romerrigets kosmopolitiske højkultur – i globalhistorisk sammenhæng

Kursusindhold

Romerrigets kosmopolitiske højkultur – i globalhistorisk sammenhæng
Romerriget har siden oldtiden haft en ubrudt tiltrækningskraft. Roms politiske organisation, lovgivning, hærvæsen, økonomi, kultur m.m. er blevet grundigt studeret og genfortolket, og udgør sammen med arven fra de gamle grækere stadig en vigtig del af vores selvforståelse i den vestlige verden. Samtidig er det at være kosmopolit – verdensborger - mere vedkommende end nogensinde.

Men synet på den antikke verden er i disse år under revision. Hvor man fx har fået øjnene op for de mere kyniske og krigeriske sider af de græske bystaters verden, fokuseres der for Roms vedkommende ofte på, hvad der gav imperiet sammenhængskraft – altså efter at den imperiale våbenmagt var blevet brugt. Her er vores forklaringsmodeller utilstrækkelige. Begrebet ”romanisering”, som indtil 1990’erne blev brugt som en relativt uproblematisk samlebetegnelse for græsk-romersk påvirkning af provinserne, er i dag stort set forkastet. For det kan ikke forklare de store regionale og lokale forskelle, der fremkom, når imperiet – grundet datidens teknologiske og logistiske begrænsninger – uddelegerede vigtige opgaver til lokale eliter.

En måde at omgå denne problematik er at flytte synsvinklen fra vest til øst, og derved supplere den gamle tilgang til græsk-romersk kultur som forudsætningen for hvem vi er i dag med noget nyt. Et komparativt fokus, der indplacerer Rom i en førmoderne, imperial sammenhæng, der går østover mod Persien, Indien og Kina, gør os forhåbentlig i stand til at se om, og hvor, græsk-romersk højkultur var usædvanlig for sin egen tid, og hvad det at være kosmopolitisk egentlig betød globalhistorisk set. Vi vil analysere centrale elementer i højkulturerne som fx litteratur, grammatik og diskussionen af korrekt adfærd.

Kursets hovedvægt vil ligge på romerrigets tidlige kejsertid fra 27 f.Kr. til ca. 250 e.Kr., med et sideblik på det klassiske Indiens Maurya- og Guptaimperier (hhv. 4.-2. årh. f.Kr. / 4.-6. årh. e.Kr.).

Undervisningen kommer primært til at rette sig mod de studerendes egne diskussioner og mundtlige fremlæggelser, således at nogle af de ovennævnte temaer vil kunne indgå i kursets afsluttende studenterkonference, jf. studieordningen.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• identificere, redegøre for og diskutere de væsentligste faghistoriske problemstillinger knyttet til et væsentligt område af historien
• placere samt vælge et relevant problemkompleks inden for det historiske område og begrunde valget
• vælge og anvende relevante metodiske og teoretiske tilgange til analyse af afgrænsede historiske problemfelter og begrunde valget
• formidle sin viden og sine refleksioner mundtligt, veldisponeret og med sprogbeherskelse, præcision og klarhed
• diskutere konkurrerende fortolkninger af historiske problemstillinger
• reflektere kritisk over historiske argumentationsformer og fortolkningsfigurer

Engelsk titel

HIS 77. Romerrigets kosmopolitiske højkultur – i globalhistorisk sammenhæng

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E) [Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E) [Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T4: Historisk tilvalgsområde (HHIB10501E) [Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar

Meldes ud på Absalon i starten af januar.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5