Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

HIS 77. Reformationen

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Efterår
Niveau Kandidat
Bachelor tilvalg
Kandidat tilvalg
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Morten Fink-Jensen (10-6f7174766770686b706d426d7730666d)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIK06771U

Engelsk titel

HIS 77. Reformationen

Kursusindhold

Reformationen
Reformationen var i snæver forstand en religiøs splittelse i 1500-tallets Europa, der førte til dannelsen af en række protestantiske kirker i et opgør med den katolske kirke. I bred forstand var det en begivenhed – eller en serie af begivenheder – der fundamentalt påvirkede hele den følgende historiske udvikling. Reformationen havde derfor ikke kun teologisk betydning, men også vidtrækkende politisk, kulturel, social og økonomisk betydning. Kurset vil med udgangspunkt i læsning af forskningslitteratur og udvalgte kilder tage op til debat, hvordan reformationen og dens enkelte dele kan beskrives som historisk fænomen, samt hvilke drivkræfter der lå bag den. Var reformationen således en folkelig bevægelse eller et elitært projekt? Handlede den i virkeligheden mere om politik og penge end religion og fromhed? Var den udtryk for en individualisering og frisættelse af mennesket eller betød den blot øget kontrol og disciplinering? Et særligt problemkompleks udgøres af reformationens samfundsmæssige virkninger på langt sigt. I forskningen bruges begrebet Den Lange Reformation som udtryk for, at reformationen mange steder måske nok blev formelt indført på en bestemt dato i 1500-tallet, men i praksis var en proces, der forløb over flere hundrede år. Dette rejser spørgsmålet om reformationens begyndelse og dens rødder i middelalderen, men også om, hvorvidt reformationsprocessen først blev afsluttet i 1700-tallet eller for den sags skyld aldrig er blevet det, og hvilken betydning reformationen har i dag. Det er således ofte blevet hævdet, at reformationen var en forudsætning for senere tiders sekulariserede samfund. I forlængelse af disse spørgsmål vil det være muligt på kurset at tilgodese studiets spredningskrav både før og efter 1700. Dog vil hovedvægten i kurset kronologisk ligge på den lutherske reformation i primært Danmark og Tyskland ca. 1517-1555 og med et udblik til reformationsbevægelserne i det øvrige Europa i 1500-tallet.

Undervisningen vil først og fremmest være rettet mod de studerendes egne diskussioner og mundtlige fremlæggelser, således at nogle af de ovennævnte temaer vil kunne indgå i kursets afsluttende studenterkonference, jf. studieordningen.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• identificere, redegøre for og diskutere de væsentligste faghistoriske problemstillinger knyttet til et væsentligt område af historien
• placere samt vælge et relevant problemkompleks inden for det historiske område og begrunde valget
• vælge og anvende relevante metodiske og teoretiske tilgange til analyse af afgrænsede historiske problemfelter og begrunde valget
• formidle sin viden og sine refleksioner mundtligt, veldisponeret og med sprogbeherskelse, præcision og klarhed
• diskutere konkurrerende fortolkninger af historiske problemstillinger
• reflektere kritisk over historiske argumentationsformer og fortolkningsfigurer

Tilmelding

[KA] Læs mere på: https://intranet.ku.dk/historie_ka/undervisning/historie/Sider/default.aspx
[KA tilvalg] Læs mere på: https://intranet.ku.dk/historie_ka/tilvalg/tilvalgka/Sider/default.aspx
[BA tilvalg (kun for Historiestuderende)] Læs mere på:
https://intranet.ku.dk/historie_ba/undervisning/historie/Sider/default.aspx

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E) [Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E) [Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T4: Historisk tilvalgsområde (HHIB10501E) [Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning /seminar

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Til første undervisningsgang forventes alle at have stiftet bekendtskab med:
- Peter Marshall: The Reformation. A Very Short Introduction . Oxford University Press, 2009.
På kurset læses også:
- C. Scott Dixon: Contesting the Reformation. Wiley-Blackwell, 2012.

Begge bøger kan læses online via REX.
Yderligere kursuslitteratur og kilder meldes ud i forbindelse med semesterstart.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Holdundervisning 56
Forberedelse 203
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet med opsyn.

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for kandidatuddannelsen i Historie; Kronologiske spredningskrav for kandidatuddannelsen i Historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende