Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

HIS 59. Historisk kulturanalyse og videnskabsteori

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
  • Sniff Andersen Nexø (5-78736e6b6b456d7a7233707a336970)
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Kursusnummer: HHIB07591U

Engelsk titel

HIS 59. Historisk kulturanalyse og videnskabsteori

Kursusindhold

Historisk kulturanalyse og videnskabsteori
Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i kulturhistoriske problemstillinger og forskningspraksis. Mere specifikt, at styrke de studerendes forståelse af sammenhængene mellem kulturhistoriske teoridannelser, problemstillinger, analytiske praksisser og forskningsresultater; og at træne de studerende i selv at gennemføre konsistente kulturhistoriske analyser af forskelligartet kildemateriale.

Kurset opbygges i 2 blokke á 7 uger, med hver deres kulturhistoriske tema og underviserteam. Der undervises 6 timer om ugen, heraf 2 timers fællesforelæsning og 4 timers holdundervisning, samt feedback på opgaver. I undervisningen lægges der særligt vægt på, hvordan teoretiske positioner kan operationaliseres i forhold til problemstilling, kildevalg, metode og skriftlig fremstilling.

Undervisningen forudsætter, at de studerende møder forberedt og deltager aktivt. Det er, ikke mindst af hensyn til de medstuderende, en nødvendig forudsætning for at kunne tage del i holdundervisningens øvelser, hvor de studerende bl.a.:
a) aflæser og sammenligner forskellige positioner blandt kulturhistorikere i et givent forskningsfelt
b) afprøver relevante metoder på udvalgt kildemateriale
c) formulerer kulturhistoriske problemstillinger i forhold til et historisk kildemateriale og i dialog med relevante forskningsfelter
d) arbejder med begrebsafklaring i relation til videnskabsteori og problemstilling
e) arbejder med argumentation, struktur og fagsprog i akademiske tekster

For hver 7-ugers blok skal der afleveres to skriftlige arbejder: en rapport på maks. 3 normalsider, hvor videnskabsteoretisk baserede forskningspositioner undersøges, og en kulturhistorisk analyse af udleveret kildemateriale på maks. 7 normalsider, hvor den studerende selv udarbejder problemstilling, inddrager forskningslitteratur og analyserer kildemateriale. Undervejs skal der således udarbejdes fire skriftlige arbejder, der afleveres løbende, revideres efter individuel feedback og indleveres samlet som porteføljeeksamen ved kursets afslutning.

Prøven kan kun aflægges individuelt. Porteføljen bedømmes med intern censur efter 7-trinsskalaen. Alle delprøver/øvelsesopgaver skal bestås, for at den samlede prøve er bestået.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• identificere og sammenligne forskellige positioner indenfor et kulturhistorisk forskningsfelt
• argumentere for sammenhænge mellem problemstilling, teorivalg og metodisk praksis
• gennemføre en afgrænset, kildebaseret kulturhistorisk analyse under inddragelse af relevant teori og forskningslitteratur

Tilmelding

Læs mere på: https://intranet.ku.dk/historie_ba/undervisning/historie/Sider/default.aspx

Uddannelse

Historie
Modul 4B:
Historisk kulturanalyse og videnskabsteori (HHIB00591E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Studienævn

Studienævnet for Saxo-Instituttet

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Avner Shamir
Karen Asta Arnfred Vallgårda
Morten Fink-Jensen
Sniff Andersen Nexø (koordinator)

Varighed

1 semester

Skemagruppe

Se skemalink
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning / seminar, forelæsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Holdundervisning 56
Forberedelse 175
Eksamensforberedelse 129,5
Total 388,5

Eksamen (Se studieordning)

Prøveform

Andet

Kriterier for bedømmelse

Aktuelle studieordninger for Historie og Uddannelseshåndbog for Historie; Pensumbestemmelser for BA-uddannelsen i historie; Kronologiske og geografiske spredningskrav for BA-uddannelsen i historie

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende