HIS 60. Konservative bevægelse i USA efter 1900

Kursusindhold

Konservative bevægelse i USA efter 1900
Det var tidligere en udbredt opfattelse blandt kommentatorer og historikere, at der ikke fandtes en konservativ tradition i USA. I stedet var USA domineret af et liberalt konsensus, hvor værdier som frihed, individualisme, privat ejendomsret og det fri marked stod i centrum. Ifølge denne opfattelse havde USA ved sin løsrivelse fra Det Britiske Imperium gjort op med den feudale fortid og havde erstattet konservative værdier som hierarki, tradition og privilegier med ”life, liberty and the pursuit of happiness”. Så sent som i 1960erne blev konservative amerikanere marginaliseret og betegnet som ”the radical right” og ”pseudo-conservatives”.

Men siden omvæltningerne i 1960erne har de konservative domineret politisk, først med Richard Nixon (1969-74) og siden mere udtalt med Ronald Reagan (1981-89) og George W. Bush (2001-09). Konservative republikanere har domineret Kongressen, og liberale præsidenter som Bill Clinton og Barack Obama har haft svært ved at gennemføre en klar liberal politik. Et netværk af konservative lobby-organisationer, tænketanke, medier og kommentatorer har med en vis succes erobret den politiske diskurs og har promoveret konservative mærkesager som afreguleringer, ’states’ rights’, skattesænkninger, modstand mod abort, retten til våben, et stærkt militær, amerikansk unilateralisme osv.

Med udgangspunkt i den omfattende forskningslitteratur, der er udkommet siden 1990erne, er det formålet med kurset at give en introduktion til de vigtigste forskningsdiskussioner og problemfelter inden for studiet af den konservative tradition og bevægelse. Der vil også blive givet en indføring i teorier, som kan anvendes på den konservative bevægelse, såsom Social Movement-teorier. Blandt de emner/problemkomplekser, som vil blive taget op, kan nævnes: Komparation af USA's og Europas konservatisme – mere Locke og mindre Burke? McCarthyisme og antikommunisme – paranoia eller rationel reaktion? Det hvide Syden – amerikaniseringen af Syden eller USA's sydstatsliggørelse? Hvorfor blev Barry Goldwaters nederlag i 1964 starten på den konservative bevægelses fremgang? Årsagerne til det religiøse højres mobilisering i 1970-80erne og dets indflydelse; Ronald Reagan – den moderne konservatismes fader eller en politisk konstruktion? Det yderligtgående højre (Ku Klux Klan, John Birch Society, Tea Party) – almindelige amerikanere eller paranoide racister? Hvad var de neokonservatives tænkning og hvad opnåede de?

Undervisningen vil foregå som diskussion af læste tekster (monografier, artikler og kilder) kombineret med forelæsninger. Der vil være holdundervisning frem til efterårsferien (6 gange), efterfulgt af individuel vejledning.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• udføre videnskabelig argumentation
• strukturere videnskabelige tekster
• udforme og afgrænse relevante problemstillinger
• sætte resultaterne af analysen ind i en kontekst
• udarbejde projekt
• anvende videnskabelig teori og praksis
• finde, afgrænse og analysere et kildemateriale
• anvende de kompetencer, som bachelorstudiet har givet

Engelsk titel

HIS 60. Konservative bevægelse i USA efter 1900

Uddannelse

Historie
Modul 5:
Bachelorprojekt (HHIB00601E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning /seminar og individuel vejledning

- Michael Schaller: Right Turn. American Life in the Reagan-Bush Era, 1980-1992. Oxford University Press, 2007.
- Doug Rossinow: The Reagan Era. A History of the 1980s. Columbia University Press, 2015.
- Clyde Wilcox & Carin Robinson: Onward Christian Soldiers? The Religious Right in American Politics. Westview Press, 2011.

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5