HIS 56. Forsoningsbehov eller folkekomedie? Identitetspolitik og relationen mellem Danmark og Grønland før og nu (ca. 1800 til i dag)

Kursusindhold

Forsoningsbehov eller folkekomedie? Identitetspolitik og relationen mellem Danmark og Grønland før og nu (ca. 1800 til i dag)
Efter den daværende grønlandske regeringskoalition i 2013 nedsatte en forsoningskommission, der fik til opgave at beskæftige sig med fortidens koloniale relation mellem Danmark og Grønland, opstod en ret polariseret debat. I denne debat er forsoningskommissionen på den ene side blevet betegnet som en grønlandsk folkekomedie, og på den anden side som et vedkommende opgør med en kolonitid, hvor danskerne manipulerede, pressede og tvang grønlænderne til at ændre deres oprindelige samfund. Positionerne i debatten trækker på vidt forskellige opfattelser af den dansk-grønlandske relation. Ifølge den ene opfattelse har Danmark uegennyttigt bestræbt sig på at hjælpe det grønlandske samfund, mens det koloniale aspekt, ifølge den anden opfattelse, var altdominerende for relationen.

I dette kursus vil vi dels arbejde med historiske fremstillinger af relation mellem Danmark og Grønland, dels teoretiske og metodiske tilgange til kolonialisme som dominansform. Et gennemgående tema bliver således: hvad er/var kolonialisme, og passer denne betegnelse overhoved på relationen mellem Danmark og Grønland? I arbejdet vi også til at inddrage forskellige typer kilder til forbindelsen mellem Danmark og Grønland. Derudover vil såvel formidlingsteknik som overvejelser over sammenhængen mellem historiefortolkninger og politik indgå som elementer i undervisningen.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• præsentere indsigt i relationen mellem Danmark og Grønland (ca. 1800 til i dag)
• redegøre for hvordan formidlingen af denne relation i bred forstand påvirker den almindelige historiebevidsthed og det politiske handlerum
• redegøre for hvordan politiske og andre interesser kan påvirke fortolkningen og formidlingen af et historisk emne
• formidle et historisk fagligt emne til et ikke-fagligt publikum
• begrunde sit valg af formidlingsform
• anvende forskellige formidlingsgenrer på baggrund af formidlingsteori

Engelsk titel

HIS 56. Forsoningsbehov eller folkekomedie? Identitetspolitik og relationen mellem Danmark og Grønland før og nu (ca. 1800 til i dag)

Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E) [Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar, forelæsning

- Jürgen Osterhammel: Colonialism: a theoretical overview. Princeton University Press, 1997.
- Tupaarnaq Rosing Olsen: I skyggen af kajakkerne: Grønlands politiske historie 1939-79. Atuagkat, 2005
- George Steinmetz: The devil's handwriting. Precoloniality and the German colonial state in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa. University of Chicago Press, 2007.
- Axel K. Sørensen: Danmark-Grønland i det 20. århundrede. En historisk oversigt. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1983.

Samt en mængde andre tekster (i helhed eller uddrag), herunder tekster om formidling og kommunikation (flere oplysninger herom følger senere).

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5